"על מכרזים" – בסימן הבחירות לרשויות המקומיות 2018 – חלק ב'

"על מכרזים" – בסימן הבחירות לרשויות המקומיות 2018 – חלק ב'

על מכרזים: בסימן הבחירות לרשויות המקומיות 2018 – חלק ב'

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 44 (19.11.2018) 

בגיליון 43 "על מכרזים"  פורסם חלק א' של העלון בסימן הבחירות לרשויות המקומיות, תוך התמקדות בתפקידו וסמכויותיו של ראש הרשות בהליך המכרז.

בחלק ב' של העלון, נפרט על ועדת המכרזים של הרשות המקומית, הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה.

הרכב הוועדה:

ועדת המכרזים הינה אחת מ-"וועדות החובה" ברשות המקומית והיא מורכבת, נכון למועד כתיבת שורות אלו, מחברי מועצה בהתאם למפתח ייצוג סיעתי – ראו סעיף 150א(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ; סעיף 125 לצו המועצות המקומיות א', תשי"א – 1950 ; סעיף 42 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958.

תפקידי ועדת המכרזים:

תפקידה של ועדת המכרזים, בהתאם להגדרה בדין הוא: לבדוק הצעות מחירים המוגשות לרשות המקומית בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש הרשות על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו – ראו סעיף 148(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ; סעיף 123(א) לצו המועצות המקומיות א' ; סעיף 40(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

ועדת המכרזים יכולה לעשות שימוש במומחים ויועצים שונים לצורך מן המלצה כאמור, אולם חל איסור על ועדת המכרזים "להתפרק" משיקול דעתה ולהחליף את שיקול דעתה בשיקול דעת יועציה.

בניגוד לסברה המוטעית בחלק מהרשויות המקומיות, ועדת המכרזים אינה מוסמכת ואין זה תפקידה  – לדון "בפטורים" ממכרז או לאשר "פטור" ממכרז או לדון בהארכה של התקשרויות, בין מכוח זכות ברירה הקנויה לרשות ובין אם לאו (למעט אם עניין זה נכתב במפורש בתקנת הפטור – כגון תקנת הפטור של ספק יחיד).

הפרקטיקה הנהוגה בחלק מהרשויות המקומיות להביא בפני ועדת המכרזים סוגיות הנוגעות לפטור ממכרז, אינה פרקטיקה אסורה לדעתנו, שכן היא אמנם משרתת את פומביות ההליך ותיעודו ומאפשרת קיום דיון בגינו, אולם את אלו ניתן להשיג בדרכים אחרות כאשר הסמכות לעניין זה נתונה לרשות המקומית / הנהלת הרשות המקומית.

מכל מקום, ועדת המכרזים כשמה כן היא –היא מוסמכת לדון בהצעות שהוגשו בעקבות פרסום מכרזים וכפועל יוצא, בסמכותה לדון בהליך המכרזי עצמו, במדדים לבחירה אשר נקבעו בו – הכל בהתאם לכללי המכרז שפורסמו מראש.

בין תפקידיה של ועדת המכרזים מצויות הפעולות הבאות:

  1. השתתפות במעמד פתיחת תיבת המכרזים – בהתאם להוראות הדין, תיבת המכרזים תיפתח אך ורק אם נכחו במעמד חבר ועדה שנקבע על ידי ועדת המכרזים וכן שני העובדים אשר מונו על ידי ראש הרשות לצורך פתיחת מנעולי תיבת המכרזים.
  2. פרסום המקום והמועד שבו תיפתח תיבת המכרזים – באחריות יו"ר ועדת המכרזים.
  3. רישום ההצעות שהתקבלו והכרזה על סכום ההצעה הכולל על ידי חבר הועדה שהוסמך למעמד פתיחת ההצעות.
  4. זימון משתתף במכרז לבירור פרטים בהצעתו או כל פרט אחר הדרוש לוועדה לשם קבלת החלטה.
  5. פסילת הצעות במכרז מטעמים שונים (כמפורט בהוראות הדין והפסיקה) לאחר מתן זכות טיעון.
  6. תיקון טעויות אריתמטיות בהצעה – בכפוף להוראות הדין.
  7. המלצה לראש הרשות על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו (לרבות ההצעה שאינה הזולה ביותר או היקרה ביותר לפי העניין).
  8. אי בחירת הצעה כלל.
  9. ביטול מכרז.

על כל החלטות ועדת המכרזים להיות רשומות בפרוטוקול ומנומקות.

קוורום (מנין חוקי):

קוורום  (Quorum)הנו קביעת מניין חוקי או סף מינימלי של נוכחים על פי דין אשר דרוש על מנת שתתקיים הצבעה או ישיבה או לשם קבלת החלטה, כדי להקנות לה תוקף.

בעניין זה ישנם הבדלים בדרישות הדין בין "עירייה" לבין מועצות מקומיות או מועצות אזוריות.

לעניין "עיריות" – בתקנות העיריות (מכרזים) לא קיימת הוראה מחייבת בדבר המניין החוקי בישיבותיה של ועדת המכרזים. סעיף 166(ב) לפקודת העיריות קובע כי כל ועדה של המועצה (לרבות ועדת המכרזים) רשאית, בשים לב להחלטות המועצה ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בעניין, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה.

במילים  אחרות –  קביעת גדר מניין החברים החוקי נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים במסגרת גבולות הסמכות אשר ניתנה לה. לכאורה ניתן לקיים את הישיבה גם "בדן יחיד" – ראו לעניין זה עת"מ 15700-03-10 א.ג. אלגר הנדסה בע"מ נ' עיריית תל אביב-יפו ואח' (פורסם בנבו) (28/6/11).

במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות:  סעיף 135(א) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) וסעיף 53(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) , קובע כי רוב חברי ועדה הם מניין חוקי בישיבותיה כאשר ישנן הוראות ביחס למניין חוקי כאמור בחלוף שעה או בישיבות עוקבות.

הימנעות מניגוד עניינים:

על חברי מועצה בכלל וחברי ועדת מכרזים בפרט להימנע ממצב בו הם מצויים בניגוד עניינים. סעיף 122 לפקודת העיריות והמקבילות לסעיף זה בצווי המועצות המקומיות קובעים כי:

 

"(א) חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפים, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם העיריה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהעירייה מספקת לתושבים.

(1) יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו; (2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או העסק במועצה או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם".

ברוב המכריע של המקרים, כאשר חבר ועדת מכרזים מודיע על ניגוד עניינים כלשהו ונמנע מלהשתתף בדיונים ביחס לאותו נושא בו קיים ניגוד עניינים, הרי שיהיה בכך די כדי לפתור את סוגיית ניגוד העניינים הספציפית.

לעתים רחוקות, כאשר קיים ניגוד עניינים חזק, אשר עלול להשפיע גם על שאר חברי הוועדה, לא יהיה מנוס אלא להעביר את ההכרעה כולה לגוף אחר ובכל מקרה יש לבחון כל מקרה לגופו, הן ביחס למהות ניגוד העניינים והן ביחס לזהות הגוף המעורב.

 

בתום שני החלקים של עלון הבחירות המוניציפאליות – אנו מאחלים הצלחה לכל נבחרי הציבור המוניציפאליים, חברי הוועדות החדשים ואלו הממשיכים לכהן.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
נגישות