"על מכרזים" – הוראת שעה הסדרת התקשרות הרשות עם משכ"ל

"על מכרזים" – הוראת שעה הסדרת התקשרות הרשות עם משכ"ל

"על מכרזים" – הוראת שעה להסדרת ההתקשרות עם משכ"ל כחברה מנהלת ומפקחת בפטור ממכרז

תקנות העיריות מכרזים (הוראת שעה), התשע"ח-2018 ; צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשע"ח – 2018 ; צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התשע"ח – 2018

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 24 (15.1.18)

ביום 8.1.18 פורסמה הוראת שעה על ידי שר הפנים המסדירה את ההתקשרויות של רשויות מקומיות בישראל בפטור ממכרז או פטור מהליך תחרותי במסגרת חוזר 8/2016 (מומחיות ויחסי אמון מיוחדים) – עם חברה שבעלי המניות שלה הם רוב הרשויות המקומיות בישראל (כדוגמת: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בישראל בע"מ (להלן: "משכ"ל")  – בהסכם למתן שירותי ניהול ופיקוח.

רקע כללי משכ"ל ומכרזיה ולאיזה התקשרות מתייחסת הוראת השעה:

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") הינה חברה בע"מ אשר בעלי מניותיה הינם מרכז השלטון המקומי (עמותה בה חברות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל) ומרכז המועצות האזוריות בישראל (עמותה בה חברות כל המועצות האזוריות בארץ).

משכ"ל מפרסמת מכרזי מסגרת בתחומים שונים עבור הרשויות המקומיות בארץ לשימושן, זאת מכוח סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) התשל"ב-1972 ובהתאם ל-"נוהל מתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב – 1972 למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי", אשר נקבע בחוזר המנהל הכללי 3/2002 של משרד הפנים.

כאשר רשות מקומית עושה שימוש במכרזי המסגרת של משכ"ל, היא ברוב המכריע של המקרים (לא תמיד) רוכשת את שירותיה של משכ"ל גם כחברה מנהלת ומפקחת לגבי אותו מכרז מסגרת בו נעשה שימוש. התקשרות זו עם משכ"ל (כחברה מנהלת ומפקחת) היתה למעשה פטורה ממכרז מכוח תקנה 3(8) (התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז) וכיום לאור חוזר 8/2016 קם הצורך להסדירה.

מה אומרת הוראת השעה:

הוראת השעה מוסיפה למעשה לדינים החלים על רשויות מקומיות תקנת פטור נוספת בדמות תקנה 3(15). התקנה מסדירה את ההתקשרות בפטור ממכרז לשירותי ניהול ופיקוח עם  חברה שבעלי המניות שלה הם רוב הרשויות המקומיות בישראל (להלן: "החברה המנהלת") ועל מנת לעשות שימוש בה יש לעמוד במספר דרישות:

  • שיעור התמורה שבהסכם שבין העירייה לחברה המנהלת – אושר על ידי שר הפנים. (כעניין של פרקטיקה הנ"ל מאושר יחד עם אישור מכרז המסגרת של משכ"ל ומשכך אין צורך של הרשות בפעולה נוספת).
  • ועדת השלושה שוכנעה (לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז) כי ההתקשרות נדרשת מטעמים של חסכון, יעילות, מיטיבה עם רשות וכיו' תוך שמירה על עקרון השוויון ומזעור הפגיעה בתחרות הקיימת.
  • יש לפרסם את החלטת ועדת השלושה ואת נימוקיה באתר האינטרנט של הרשות – 7 ימי עבודה לפחות לפני כריתת החוזה לרבות האפשרות לפנות לוועדת השלושה בנושא.
  • דבר ההסכם יפורסם באתר האינטרנט של העירייה עד ולא יאוחר מ-7 ימי עבודה מכריתתו.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
נגישות