איסור התערבות של ראש הרשות בשלב המכרז

איסור התערבות של ראש הרשות בשלב המכרז

יש פגם בהתערבות או בהבעת דעה של ראש הרשות בהליכי מכרז קודם להעברת המלצת וועדת המכרזים לאישורו

דוד רן־יה, עו"ד

המועצה המקומית ג'סר אלזרקא פרסמה מכרז למתן שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות (להלן: "המכרז").

ביום 3.8.16 נפתחה תיבת המכרזים וההצעות נבדקו. ליועץ המשפטי לעירייה הועברו מסמכי ההצעות, טבלת השוואת מחירים, טבלת עמידת המציעים בתנאי הסף, טבלת חישובי ערבויות ופרוטוקול וועדת המכרזים.

ביום 28.8.16 התקיימה ישיבה נוספת של וועדת המכרזים. בתחילת הישיבה הודיע מזכיר המועצה לחברי הוועדה כי "ראש המועצה מפנה את תשומת לב הוועדה לניסיון המר שהיה עם חב' אסיה תורס בע"מ ומבקש שלא לכלול אותה בין הזוכים". כאמור, מדובר בשלב המכרזי עוד בטרם המליצה וועדת המכרזים על הזוכים במכרז.

חברי וועדת המכרזים ביקשו מהיועץ המשפטי לחוות את דעתו המשפטית ביחס לאפשרות פסילתה של חברת אסיה תורס וביקשה לקבל מסמכים והתכתבויות ביחס לניסיון הרע הנטען, שאחרת לא תהא לה סיבה מוצדקת או עילה מספקת לפסילת ההצעה של אסיה תורס.

ביום 30.8.16 התכנסה שוב וועדת המכרזים והחליטה שלא להמליץ על חברת אסיה תורס כאחת הזוכות במכרז "לאור העבר של החברה בהתנהלותה עם המועצה (התקיימו תביעות)". זאת ללא שבוצע שימוע או בירור כלשהו עם חברת אסיה תורס ומבלי שהוצגו בפני חברי הוועדה מסמכים כפי שביקשה הוועדה.

כנגד החלטת וועדת המכרזים כאמור, הוגשה עתירה על ידי חברת אסיה תורס – עת"מ (חי') 14536-09-16 אסיה תורס בע"מ נ' מועצה מקומית ג'סר אלזרקא (פורסם בנבו 5.12.16).

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה  מצא כי התנהלות המועצה היתה לא תקינה ודי בכך כדי להביא לביטול החלטת וועדת המכרזים ביחס לעותרת. בית המשפט קבע כי:

  • בהתאם לסעיף 123(א) לצו המועצות המקומיות א' תשי"א-1950**, ראש המועצה לא יהא חבר וועדת מכרזים. יש טעם לפגם בכך שראש המועצה הביע את דעתו (באמצעות מזכיר המועצה) באשר לאחד המציעים, קודם שהועברה לאישורו המלצת וועדת המכרזים.
  • וועדת המכרזים פעלה בניגוד להחלטה קודמת שלה, לפיה יוצגו לה מסמכים ביחס לניסיון הקודם הרע של העותרת, כאשר לא מופיע בפרוטוקול הועדה כי הוצגו מסמכים כלשהם.
  • העובדה שהתקיימו תביעות בין מזמין העבודה לנותן שירות, אינה מצביעה על "ניסיון רע" המהווה טעם לפסול מציע ובנוסף לא בוצע לעותרת שימוע כדין.

** הוראה מקבילה מצויה גם בסעיף 148(א) לפקודת העיריות.

"בהתאם לסעיף 123(א) לצו המועצות המקומיות א' תשי"א-1950, ראש המועצה לא יהא חבר וועדת מכרזים. יש טעם לפגם בכך שראש המועצה הביע את דעתו (באמצעות מזכיר המועצה) באשר לאחד המציעים קודם שהועברה לאישורו המלצת וועדת המכרזים".

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email