הקמת "רשימת מציעים" בתחום שמאים בפרויקטים של התחדשות עירונית לצורך התקשרויות מכוח תקנה 3(8) עבור עיריית נס ציונה

מבוא:

ועדת ההתקשרויות של עיריית נס ציונה (להלן: "הועדה" או "ועדת ההתקשרויות" ו-"העירייה" בהתאמה) מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הזמנה זו, להיכלל ב"רשימת המציעים" של העירייה בתחום "שמאים להתחדשות עירונית", אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות/שירותים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח -1987.

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין ונוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, כפי שיהא מעת לעת (להלן: "נוהל משרד הפנים").

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים להלן.

תנאי סף:

הערות כלליות לתנאי הסף:

בכל מקום בו מבוקש ניסיון קודם – הניסיון הקודם יהא של המציע בעצמו או של מי מבעלי המציע (לרבות צירוף ניסיונם של אלו) אלא אם נאמר אחרת במפורש.

דרישת תנאי הסף:

 1. המשתתף הינו עוסק מורשה או עוסק פטור או עוסק זעיר או תאגיד (שותפות/חברה בע"מ/חל"צ/עמותה) ומנהל ספרים כדין.
 2. בעל ניסיון שירותי ייעוץ בפרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי בינוי, לרבות עריכת שומות לפי תקן 21 וזאת ב 3- פרויקטים לפחות עבור רשויות מקומיות, חברות כלכליות, מנהלת להתחדשות עירונית.

 

לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו המאגר ועדת התקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

ועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל למאגר מועמד שלרשות יש ניסיון לא טוב עימו, זאת בכפוף לביצוע שימוע על פי דין.

אופן ההגשה:

יש למלא את כלל הפרטים המפורטים בטופס זה לרבות את ניסיון המשתתף בהתאם לנדרש בתנאי הסף.

יש לצרף בפורמט PDF קובץ אשר לא יעלה על גודל של 8MB המכיל את פרופיל המועמד לרבות ניסיונו וניסיון העומד בראשו, מכתבי/מסמכי המלצה וכל מסמך אחר אשר עשוי לשפוך אור על תחומי המומחיות וניסיון המועמד לפי שיקול דעת המועמד. 

פרטים כלליים

פירוט עמידה בתנאי הסף

תנאי סף ניסיון עריכת שומות לפי תקן 21

בעל ניסיון שירותי ייעוץ ושמאות בפרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי בינוי, לרבות עריכת שומות לפי תקן 21 וזאת ב 3- פרויקטים לפחות עבור רשויות מקומיות, חברות כלכליות, מנהלת להתחדשות עירונית.

פירוט פרויקט 1

פירוט פרויקט 2

פירוט פרויקט 3

קבצים נדרשים

Click or drag a file to this area to upload.
ניתן להעלות קובץ בפורמט PDF בגודל של עד 2 MB
Click or drag a file to this area to upload.
ניתן להעלות קובץ בפורמט PDF בגודל של עד 5 MB

השימוש ברשימת המציעים:

 1. השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי העירייה. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות.
 2. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לעירייה ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לעירייה.
 3. בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף בסמכותה של ועדת המכרזים, לקבוע מדדים לבחירת הזוכה ולהתחשב בכל נתון רלוונטי לרבות: המשכיות עבודה, ניסיון קודם רע, עומס אצל המשתתף  וכיו'.
 4. כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו.
 5. בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו/או אין זה נכון ו/או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה.
 6. בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים/מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו/או לבטל תחומים/ענפים ו/או להוסיף תחומים/ענפים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. בנוסף למסמכים המצורפים בהליך זה, בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית עשוי המועמד לצרף את המסמכים שצורפו על ידו להליך בשנית כאשר הם מעודכנים ליום הגשת ההצעות הפרטניות.
 8. מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי העירייה או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין (דוגמת ההסכם מצ"ב).
 9. ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה:

 

  • מועמד אשר העירייה פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לעירייה 3 פעמים נפרדות.
  • מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל.
  • מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של העירייה.
  • מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק.
  • מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון.
  • מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת העירייה).
  • ועדת ההתקשרויות תוכל בכל עת להזמין יועצים ו/או גופים בעלי מומחיות מיוחדת ו/או בעלי מקצוע הדורשים יחסי אמון מיוחדים להיכלל ברשימה.
  • הודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות ועדת ההתקשרויות יישלחו בדוא"ל למועמדים כאמור.

כללי

  1. מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן לעירייה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג/י העירייה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות העירייה, בהתאמה.
  2. הרשימה עם פרטיו של המועמד תפורסם במלואה כנדרש בהנחיות משרד הפנים באתר האינטרנט של העירייה. המועמד מוותר בזאת על כל טענה לגבי פגיעה/נזק שיגרמו לו עקב הפרסום האמור, לרבות במקרה בו הפרסום יהיה חלקי/שגוי.