טופס בקשה להיכלל במאגר המציעים של המועצה המקומית קדימה צורן

1200px-Kadima_Zoran_COA-1

ועדת ההתקשרויות של המועצה המקומית קדימה צורן (להלן: "הועדה" או "ועדת ההתקשרויות" ו-"המועצה" בהתאמה) מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הזמנה זו, להיכלל ב"רשימת המציעים" של המועצה, אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות/שירותים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לצו המועצות המקומיות, התשי"א – 1950.

מציעים אשר הגישו מועמדות בעבר והתקבלו למאגר אינם נדרשים להגיש את מועמדותם בשנית. לבדיקה אם הנכם נמצאים במאגר ניתן ללחוץ כאן.

רשימת המציעים (לרבות כל הענפים והתחומים בה), תיקרא להלן לשם הנוחות: "הרשימה" או "רשימת המציעים".

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין ונוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, כפי שיהא מעת לעת (להלן: "נוהל משרד הפנים").

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים האמורים במסמך זה.

ועדת ההתקשרויות תתכנס מעת לעת לפי שיקול דעתה לצורך בחינת הבקשות להיכלל במאגר. ככלל תתכנס הועדה אחת לחצי שנה אלא אם הועדה קבעה אחרת. הרשימה המעודכנת תועלה לאתר האינטרנט של המועצה.

 

הענפים והתחומים במאגר:

הענפים והתחומים השונים ברשימת המציעים מפורטים בטופס הבקשה ועל המציע לסמן את ענפי המשנה אליהם הוא מבקש להגיש מועמדות. על המועמד לעמוד בכל תנאי הסף ביחס לכל רשימת משנה בנפרד.

מובהר כי ועדת ההתקשרויות תוכל להוסיף ענפים ו/או תחומים לרשימה ו/או לגרוע ענפים ו/או תחומים כאמור ו/או לאחד ענפים/תחומים – הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה.

הגשת בקשה להיכלל במאגר מותנית בביצוע תשלום בסך של 85 ש"ח כדמי רישום. סכום דמי הרישום לא יוחזר למועמד בכל מקרה גם אם בקשתו נדחתה.

לביצוע התשלום לחצו כאן.

יש להמתין עד 48 לאחר ביצוע התשלום לצורך קבלת אסמכתא לביצועה – את האסמכתא יש לצרף לטופס המועמדות. לא תיבדק בקשה להיכלל במאגר ללא צירוף הקבלה המעידה על תשלום כאמור.

תנאי סף להיכלל במאגר:

רשאים להציג את מועמדותם להיכלל ברשימה, אזרחי ישראל, אשר הנם עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל, המקיימים אחר התנאים שלהלן ביחס לכל אחד מהתחומים אליהם ביקש להתקבל:

 1. בעל תואר אקדמאי (ככל שנדרש/יש צורך תואר בתחום אליו ביקש המועמד להתקבל).
 2. מחזיק בכל התעודות והרישיונות הצריכים לביצוע העבודות נשוא הרשימה (ככל שנדרש/יש צורך).
 3. רשום בכל פנקס רלוונטי לתחום אליו ביקש המועמד להתקבל (ככל שיש חובה בחוק להיות רשום בפנקס כאמור).
 4. העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ל-2 לקוחות מוסדיים לפחות. בענפי משנה המסומנים בשתי כוכביות ללקוח מוסדי אחד. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי" הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.
 5. ביצע תשלום בסך 85 ש"ח כדמי רישום למאגר – לתשלום לחץ כאן.  יש להמתין עד 48 לאחר ביצוע התשלום לצורך קבלת אסמכתא לביצועה – את האסמכתא יש לצרף לטופס המועמדות. לא תיבדק בקשה להיכלל במאגר ללא צירוף הקבלה המעידה על תשלום כאמור.

 

לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו באיזה מהתחומים אליהם ביקש להתקבל רשאית ועדת התקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

ועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל למאגר מועמד שלרשות יש ניסיון לא טוב עימו, זאת בכפוף לביצוע שימוע על פי דין.

השימוש ברשימה ותנאים משפטיים:

 1. השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי הרשות. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות.

 2. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לרשות ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לרשות.

 3. בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו.

 5. בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו/או אין זה נכון ו/או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה.

 6. בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים/מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו/או לבטל תחומים/ענפים ו/או להוסיף תחומים/ענפים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית ימלא המועמד טופס לבחינת "ניגוד עניינים" אפשרי של יועצים בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים 2/2011. בנוסף יהא על כל יועץ להמציא לרשות : אישור בדבר קיום ביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח של הרשות ו/או יועץ הביטוח מטעמה ; נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 (הנוסחים יועברו על ידי הרשות למציעים).

 8. מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי הרשות או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין.

 9. ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה:

  1. מועמד אשר הרשות פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לרשות 3 פעמים נפרדות.

  2. מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל.

  3. מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של הרשות.

  4. מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק.

  5. מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון.

  6. מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת הרשות המקומית).

 10. אין בקיומה של הרשימה כדי למנוע מהרשות לבצע התקשרויות בפטור ממכרז שלא בהתאם לתקנה 3(8), הכל בכפוף להוראות כל דין.

 11. ועדת ההתקשרויות תוכל בכל עת להזמין יועצים ו/או גופים בעלי מומחיות מיוחדת ו/או בעלי מקצוע הדורשים יחסי אמון מיוחדים להיכלל ברשימה.

 12. הודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות ועדת ההתקשרויות ישלחו בדוא"ל למועמדים כאמור.

 13. מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן למועצה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג/י המועצה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות המועצה, בהתאמה.

 14. הרשימה ועדכוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

 15. כל אדם או גוף המגיש את מועמדותו להיכלל ברשימה מצהיר כי קרא והסכים לכל התנאים לעיל.

טופס בקשה להיכלל ברשימת המציעים

יש לסמן את ענפי המשנה אליהם המועמד/ת מעוניין/ת להתקבל. תשומת לב המועמדים כי יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ביחס לכל ענף משנה בנפרד.
אנו מאשרים ומצהירים כי ביחס לכל אחד מענפי המשנה אותם סימנו במסגרת בקשתנו להיכלל במאגר, אנו עומדים בתנאי הסף אשר נקבעו ביחס לאותם ענפי משנה. לראיה אנו מצרפים פרופיל/קורות חיים עם פירוט ניסיוננו. ידוע לנו כי ועדת ההתקשרויות מסתמכת על הצהרתנו בכל הנוגע לניסיוננו הקודם וכי הצהרה זו הינה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות לעניין תצהירי שקר והמשמעויות הפליליות הנובעות ממתן תצהיר שקרי כאמור. עוד אנו מאשרים ומצהירים כי קראנו את כללהתנאים המפורטים בעמוד הבקשה להיכלל במאגר ואנו מסכימים להם.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
לא תבדק הצעה ללא צירוף של הקבלה כאמור. תשומת לב המציעים כי יש להמתין עד 48 שעות לצורך קבלת הקבלה לאחר ביצוע התשלום.