טופס בקשה להיכלל במאגר המציעים של עמותת על"ה לרווחת הילד, הנוער והקהילה ברמת גן

logo ale

מטפלים בהבעה ויצירה, פסיכולוגים קליניים, מרפאים בעיסוק והוראה מתקנת

ועדת ההתקשרויות של עמותת על"ה לרווחת הילד, הנוער והקהילה ברמת גן (להלן: "הועדה" או "ועדת ההתקשרויות" ו-"העמותה" בהתאמה) מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הזמנה זו, להיכלל ב"רשימת המציעים" של העמותה בתחומים:

 1. מטפלים בהבעה ויצירה.
 2. פסיכולוגיים קליניים.
 3. מרפאים בעיסוק.
 4. מורים להוראה מתקנת.

אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לצורך התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח -1987.

רשימת המציעים (לרבות כל הענפים והתחומים בה), תיקרא להלן לשם הנוחות: "הרשימה" או "רשימת המציעים".

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין ונוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, כפי שיהא מעת לעת (להלן: "נוהל משרד הפנים").

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים האמורים במסמך זה.

ועדת ההתקשרויות תתכנס מעת לעת לפי שיקול דעתה לצורך בחינת הבקשות להיכלל במאגר. ככלל תתכנס הועדה אחת לחצי שנה אלא אם הועדה קבעה אחרת. הרשימה המעודכנת תועלה לאתר האינטרנט של העמותה או עיריית רמת גן.

 

תנאי סף להיכלל במאגר:

רשאים להציג את מועמדותם להיכלל ברשימה, אזרחי ישראל, אשר הנם עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל, המקיימים אחר התנאים שלהלן ביחס לכל אחד מהתחומים אליהם ביקש להתקבל:

תנאי סף לתחום – מטפלים בהבעה ויצירה:
 1. בעל ניסיון של שנה אחת לפחות (כולל התמחות), בין השנים 2015 – 2021, במתן שירותי טיפול בהבעה ויצירה באופן פרטני ו/או קבוצתי עם ילדים ומתבגרים בגילאי 6 – 18.
 2. בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת.
תנאי סף לתחום – פסיכולוגים קליניים:
 1. בעל ניסיון של שנה לפחות (כולל שנת התמחות), בין השנים 2015 – 2021, במתן שירותי טיפול פסיכולוגי קליני פרטני, מלווה בהדרכות הורים עם ילדים ומתבגרים בגילאי 6 – 18.

 2. בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה קלינית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, הרשום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, תשל"ג – 1977.

תנאי סף לתחום – מרפאים בעיסוק
 1. בעל ניסיון של שנתיים בין השנים 2015 – 2021, במתן שירותי ריפוי בעיסוק לילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלויות.
 2. בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
 3. בעל תעודת מקצוע בריפוי בעיסוק מטעם משרד הבריאות, בהתאם לסעיף 3 לחוק הסדרת הבריאות במקצועות הבריאות, התשס"ח – 2008.
תנאי סף לתחום – מורים להוראה מתקנת
 1. בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, בין השנים 2015 – 2021 בתחום הוראה מתקנת .
 2. עבר קורס/לימודי תעודה/הכשרה בתחום הוראה מתקנת .
 
לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו באיזה מהתחומים אליהם ביקש להתקבל רשאית ועדת התקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.
ועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל למאגר מועמד שלרשות יש ניסיון לא טוב עימו, זאת בכפוף לביצוע שימוע על פי דין.

השימוש ברשימה ותנאים משפטיים:

 1. השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי העמותה ו/או אגף הרווחה בעירייה. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות.

 2. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לרשות ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לעמותה.

 3. בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו.

 5. בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו/או אין זה נכון ו/או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה.

 6. בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים/מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו/או לבטל תחומים/ענפים ו/או להוסיף תחומים/ענפים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית ימלא המועמד טופס לבחינת "ניגוד עניינים" אפשרי של יועצים בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים 2/2011. בנוסף יהא על כל יועץ להמציא לעמותה: אישור בדבר קיום ביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח של העמותה ו/או יועץ הביטוח מטעמה ; נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 (הנוסחים יועברו על ידי העמותה למציעים).

 8. מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי העמותה או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין.

 9. ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה:

  1. מועמד אשר העמותה פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לעמותה 3 פעמים נפרדות.

  2. מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל.

  3. מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של העמותה.

  4. מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק.

  5. מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון.

  6. מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת העמותה).

 10. אין בקיומה של הרשימה כדי למנוע מהעמותה לבצע התקשרויות בפטור ממכרז שלא בהתאם לתקנה 3(8), הכל בכפוף להוראות כל דין.

 11. ועדת ההתקשרויות תוכל בכל עת להזמין יועצים ו/או גופים בעלי מומחיות מיוחדת ו/או בעלי מקצוע הדורשים יחסי אמון מיוחדים להיכלל ברשימה.

 12. הודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות ועדת ההתקשרויות ישלחו בדוא"ל למועמדים כאמור.

 13. מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן לעמותה או לעירייה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג/י העמותה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות העמותה, בהתאמה.

 14. הרשימה ועדכוניה יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה/עיריית רמת גן.

 15. כל אדם או גוף המגיש את מועמדותו להיכלל ברשימה מצהיר כי קרא והסכים לכל התנאים לעיל.

טופס בקשה להיכלל ברשימת המציעים

אנו מאשרים ומצהירים כי ביחס לכל אחד מהתחומים אותם סימנו במסגרת בקשתנו להיכלל ברשימה, אנו עומדים בתנאי הסף אשר נקבעו ביחס לאותם תחומים. לראיה אנו מצרפים פרופיל/קורות חיים עם פירוט ניסיוננו. ידוע לנו כי ועדת ההתקשרויות מסתמכת על הצהרתנו בכל הנוגע לניסיוננו הקודם וכי הצהרה זו הינה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות לעניין תצהירי שקר והמשמעויות הפליליות הנובעות ממתן תצהיר שקרי כאמור. עוד אנו מאשרים ומצהירים כי קראנו את כלל התנאים המפורטים בעמוד הבקשה להיכלל במאגר ואנו מסכימים להם.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
נגישות