הופץ חוזר מנכ"ל 8/2016  – נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  – תחולה מיום 1.6.2017.

דוד רן־יה, עו"ד

 

ביום 27.11.16 הופץ במסגרת חוזר מנכ"ל 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז – תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 ; סעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א – 1950  ; סעיף 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הנוהל").

תקנה 3(8), בה נעשה שימוש ברשויות מקומיות באופן תדיר, מאפשרת לבחור יועצים/מומחים/בעלי מקצוע אשר דורשים יחסי אמון מיוחדים (כגון: אדריכלים/מפקחים/עו"ד/יועצים שונים למכרזים או התקשרויות וכיו') שלא על דרך של מכרז אולם עד היום לא הותוותה הדרך  המנהלית לבחירה של אלו.

מועד תחולתו של הנוהל, אשר אוסר על קיום התקשרות מכוח תקנה/סעיף 3(8) שלא בהתאם לקבוע בו, נקבע ליום 1.6.2017.  אלא, שהנוהל מצריך מהרשויות להתחיל בהיערכות כבר בימים אלו, כאשר הוא קובע הנחיות להליך המנהלי הקודם להתקשרות כאמור, לרבות הצורך בהקמת "רשימת מציעים" וניהולה באופן ממוכן – באתר האינטרנט של הרשות.

הנוהל, הביא לקדמת הבמה את המכרז הפומבי, והדגיש כי דרך המלך להתקשרות של רשות מקומית היא בדרך של מכרז פומבי וכי יש ליתן עדיפות ראשונה לדרך זו, גם מקום בו לרשות המקומיות קיים פטור ממכרז. ככל שהרשות המקומית מבקשת לעשות שימוש בפטור בהתאם לתקנה/סעיף 3(8), על ועדת ההתקשרויות לנמק את ההחלטה לשימוש בפטור ולפעול על פי כללי הנוהל.

ההנחיות העיקריות המפורטות בנוהל (להנחיות המלאות יש לקרא את הנוהל במלואו):