על מכרזים – חוזר מנכ"ל 04/2020 מכרזי PPP

על מכרזים – חוזר מנכ"ל 04/2020 מכרזי PPP

על מכרזים – חוזר מנכ"ל 04/2020

מכרזי PPP

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 74 (30.03.20)

ביום 12.03.20 פרסם משרד הפנים את חוזר מנכ"ל 04/2020 התקשרות באמצעות שיטת שותפות ציבורית – פרטית: PPP: Public-Private Partnership (להלן: "החוזר").

החוזר מחדד ומרחיב אודות תהליכי האישורים הנדרשים לצורך ביצוע התקשרות מסוג PPP, והוא בא לעולם, על מנת לייעל את השיח בין הרשויות המקומיות למשרד הפנים ומשרד האוצר בכל הנוגע לבקשות לאישור עסקאות בשיטה כאמור.

ככלל, אישור עסקאות של רשות מקומית בשיטת PPP נובע מסעיף 45 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 הקובע כי:

"רשות מקומית ותאגיד הנשלט בידי רשות מקומית, לא יתקשרו עם מי שאינו גוף מתוקצב או גוף נתמך, בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיזם, אלא על פי היתר של שר הפנים ושר האוצר".

בנוסף, נקבע בחוזר מנכ"ל 05/2004  תחת הנושא – הנחיות ונהלים לעניין ביצוע פרויקטים בשיטת ה-PPP (שותפויות ציבוריות – פרטיות כגון: BOT ו-PFI) את החובה לקבל "היתר התקשרות" ממשרד הפנים לסוג עסקאות זה. חוזר מנכ"ל 05/2004, הינו חוזר קצר אשר אינו מפרט דיו את התהליכים שעל הרשות לבצע לצורך קבלת  אישור/היתר לפרסום מכרז בשיטה זו וכן להתקשרות עצמה. 

החוזר (החדש) מסביר ומפרט על השיטות השונות של התקשרויות בשיטת PPP. באופן כללי ניתן לומר כי בשיטות כאמור, הגורם הפרטי מממן (באופן חלקי או מלא) את הפרויקט והחזרי המימון שלו/ הרווח נפרשים על פני תקופה אשר נקבעת מראש במסמכי ההתקשרות, ונובעים מהפעלה/ תחזוקה/ זיכיון של המתקן/הפרויקט ו/או שילוב של אלו.

הנושאים העיקריים אשר הוסדרו בחוזר:

  • מינוי "צוות לבחינת התקשרויות" – הנוהל מסדיר הקמה של צוות אשר יורכב מנציגי משרד הפנים ומשרד האוצר. הצוות יכנס את כלל גורמי  המקצוע לבחינת המכרז וההתקשרות מההיבטים המשפטיים והכלכליים. מטרת הצוות היא לאשר לרשות המקומית את פרסום המכרז בשלב הראשון (טרם פרסום המכרז) ולהביא בפני השרים המלצה לאישור ההתקשרות בשלב השני (טרם ביצוע ההתקשרות).
  • קביעת מסגרות זמנים לעבודת "הצוות לבחינת התקשרויות", זאת על מנת להביא לסיום טיפול בבקשות שונות במועדים ריאליים. החלטה בנוגע לאישור פרסום מכרז בשיטת PPP תתקבל תוך 60 ימים מהגשת הבקשה. המלצה לשרים לביצוע ההתקשרות עצמה תינתן תוך 30 ימים ממועד הגשת תוצאות המכרז.
  • החוזר מפרט את כלל המסמכים והמידע אשר נדרשת הרשות המקומית להעביר לצוות בחינת ההתקשרויות לרבות:
  1. בחינת החלופות להתקשרות: כדאיות כלכלית, תועלת מול עלות, הצגת תכנית כלכלית או מודל עסקי ובו כלל הפרטים הנדרשים בחוזר, חלוקת הסיכונים בין הגורמים השונים בפרויקט, חסמים אפשריים ודרכי התמודדות, ניתוחים כלכליים לרבות ניתוח השוואתי של מצב קיים מול מצב עתידי וכיו'.
  2. מסמכים/דרישות נוספות במסגרת הגשת הבקשה: ביצוע בחינה והתאמה תכנונית, כמו גם הצגת ההתאמה התכנונית לפרויקט, צירוף טיוטת הסכם התקשרות וטיוטת מכרז (הנוהל אף מכתיב חלק מסעיפי החובה שיש להכניס לחוזה ההתקשרות), הצגת ההנחות לעניין מספר המשתתפים/מתעניינים במכרז.
  • נקבע אופן הגשת הבקשות והגורמים שיש להגיש להם את הבקשה. את הבקשות יש להגיש באופן קשיח ובאופן מקוון למטה ולמחוז. עם הגשת הבקשה באופן מושלם בהתאם לדרישות הנוהל יחל מניין המועדים לאישור הצוות לבחינת התקשרויות.
  • להקלה על הרשויות מגישות הבקשות, בסוף החוזר מצוי מסמך טבלאי מסכם של המסמכים הנדרשים להגשה בכל אחד מהשלבים טרם ההתקשרות.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
נגישות