הקמת רשימת הקבלנים והספקים של המועצה המקומית קדימה צורן, לצורך ביצוע הליכים תחרותיים ומכרזי זוטא

1200px-Kadima_Zoran_COA-1

המועצה המקומית קדימה צורן (להלן: "המועצה") מבקשת להקים רשימת קבלנים וספקים המנוהלת על ידה לצורך ביצוע הליכים תחרותיים לקראת התקשרות ומכרזי זוטא בהתאם לסעיף 8 לצו המועצות המקומיות, התשי"א – 1950.

רשימת הקבלנים והספקים תיקרא לשם הנוחות: "הרשימה", כל תחום/מקצוע ברשימה יקרא לשם הנוחות "רשימת משנה".

ניהול הרשימה כמו גם רשימות המשנה בה, ייעשה על ידי ועדת המכרזים של המועצה בכפוף להוראות כל דין.

הרשימה תכלול מספר רשימות משנה בתחומים המפורטים במסמך זה (להלן: "רשימות המשנה"). שיוך מועמד לרשימת משנה ייעשה על פי בקשתו ובהתאם לתחום התמחותו, נתוניו, ניסיונו וכיו, הכל כמפורט להלן.

היכללות של גוף ברשימה או באיזו מרשימות המשנה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים האמורים במסמך זה.

מציעים אשר הגישו מועמדות בעבר והתקבלו למאגר אינם נדרשים להגיש את מועמדותם בשנית. לבדיקה אם הנכם נמצאים במאגר ניתן ללחוץ כאן.

ועדת המכרזים תדון מעת לעת לפי שיקול דעתה בבקשות להיכלל במאגר. ככלל ייבחנו ההצעות אחת לחצי שנה אלא אם תחליט הועדה אחרת.

הענפים והתחומים במאגר:

התחומים והמקצועות השונים ברשימת הקבלנים והספקים מפורטים בטופס הבקשה ועל המציע לסמן את התחומים אליהם הוא מבקש להגיש מועמדות.

מובהר כי המועצה תוכל להוסיף מקצועות ו/או תחומים לרשימה ו/או לגרוע מקצועות ו/או תחומים כאמור ו/או לאחד מקצועות/תחומים – הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה.

תנאי סף להיכלל ברשימה:

רשאים להציג את מועמדותם להיכלל ברשימה (באחת או יותר מרשימות המשנה לפי שיקול דעת המועמד), אזרחי ישראל (אשר הנם עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל), המקיימים אחר התנאים שלהלן:

 1. מחזיק בכל התעודות והרישיונות הנדרשים על פי דין (ככל שנדרש) לביצוע העבודות או לאספקת הטובין נשוא הרשימה.
 2. בעל ניסיון בביצוע שני פרויקטים של : העבודות או השירותים ו/או אספקת הטובין מושא רשימת המשנה אליה הוא מעוניין להתקבל וזאת בחמש השנים שקדמו להגשת מועמדותו לרשימה.
 3. מועמד המבקש להיכלל ברשימת משנה של עבודות בניה/הנדסה וכיו': יצרף אסמכתא בדבר רישום בפנקס הקבלנים בהתאם לרשימת הנושאים המופיעים בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1987.

לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו באיזה מהתחומים אליהם ביקש להתקבל רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

השימוש ברשימה ותנאים משפטיים:

 1.  ועדת המכרזים תהא אמונה על אישור או דחיית בקשה של מועמד להיכלל ברשימה ו/או באיזה מרשימות המשנה. ככלל, מועמד שיוכיח עמידה בתנאי הסף ואין למועצה ניסיון רע עימו, תאושר כניסתו לרשימה.
 2. מועמד שלא התקבל לרשימה ו/או לאיזה מרשימות המשנה יוכל להשיג על החלטת ועדת המכרזים בכתב. ועדת המכרזים תדון בהשגה ולפי הצורך והעניין תזמן את המועמד למתן הסברים בפניה ותיתן את החלטתה הסופית – ההחלטה כאמור תהא מנומקת. 

 3. הרשימה תעודכן מעת לעת. במסגרת העדכון תוכל ועדת המכרזים לאשר כניסתם של מועמדים לרשימה ולנפות גופים הנמצאים ברשימה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. השימוש באיזו מרשימות המשנה ייעשה בהתאם להוראות כל דין וצרכי המועצה.

 5. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה למועצה ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים/ביצוע עבודות/הזמנת טובין על ידו למועצה.

 6. בסמכותה של ועדת המכרזים לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. כן רשאית המועצה לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו.

 8. מועמד אשר המועצה פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי המועצה או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין וכן על תצהירים מתאימים לפי כל דין לרבות חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 9. ועדת המכרזים תוכל לנפות מהרשימה:

  1. מועמד אשר המועצה פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו למועצה 3 פעמים נפרדות.

  2. מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לרשימת המשנה אליה התקבל.

  3. מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של המועצה.

  4. מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק.

  5. מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון.

 10. אין בקיומה של הרשימה ו/או באיזו מרשימות המשנה כדי למנוע מהמועצה לבצע התקשרויות בכל דרך חוקית אחרת.

 11. הודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות ועדת המכרזים יישלחו בדוא"ל למועמדים כאמור.

 12. מובהר בזה כי על קבלן/נותן שירותים להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן למועצה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על קבלן/נותן שירותים להודיע מיד לנציג/י המועצה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות המועצה, בהתאמה.

 13. מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים, ואין באמור במסמך זה לעיל ו/או בניהול הרשימה על ידי ועדת המכרזים, כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מבין המועמדים שיכללו ברשימה ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכל התחייבות אחרת הנוגעת לרשימה ו/או למועמדים. 

 14. מועמד המגיש מועמדות במסגרת הליך זה מצהיר בעצם הגשת המועמדות כי קרא את כלל התנאים שלעיל והסכים להם.

טופס בקשה להיכלל ברשימת המציעים

יש לסמן את ענפי המשנה אליהם המועמד/ת מעוניין/ת להתקבל. תשומת לב המועמדים כי יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ביחס לכל ענף משנה בנפרד.
אנו מאשרים ומצהירים כי ביחס לכל אחד מענפי המשנה אותם סימנו במסגרת בקשתנו להיכלל ברשימה, יש לנו ניסיון של שנתיים לפחות וכי סיפקנו או ביצענו שירותים/טובין/עבודות בתחומים אליהם ביקשנו להיכלל בשתי הזמנות/פרויקטים/עבודות לפחות.
Click or drag a file to this area to upload.
התיבה מיועדת לקבלנים בתחום עבודות הנדסה בנאיות (תשתיות, פיתוח, בניה וכיו') יש לצרף תעודת רישום קבלן.
Click or drag a file to this area to upload.
ניתן לצרף מסמכים מטעם המועמד כגון: פרופיל המלצות, תעודות וכיו'