על מכרזים – מכרזים בצל נגיף הקורונה

על מכרזים – מכרזים בצל נגיף הקורונה

על מכרזים – מכרזים בצל נגיף הקורונה

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 73 (16.03.20)

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה ובפרט ביחס לאיסור התכנסויות מעל 10 אנשים (נכון למועד כתיבת שורות אלו), כמו גם שמירת מרחק מזערי של 2 מטר לפחות בין עובדים במקומות העבודה. וכן לאור ההחלטות על השבתת מערכת החינוך, סגירת בתי מסחר, בילוי ומקומות נוספים – המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים הנעשים על דרך מכרז, מצא עצמו משרדנו מתמודד עם שאלות פרקטיות שונות  ביחס לסיטואציות בהן נתקלו הרשויות להן אנו מעניקים ייעוץ, לצורך שמירת הרצף התפקודי של הרשות בהיבט זה.

בשלב כתיבת עלון זה, לא קיימות הנחיות מחייבות או אחרות ממשרד הפנים ביחס לאופן ההתנהלות של הליכי מכרז ו/או ועדות מכרזים ברשויות מקומיות, ובכל מקרה האמור בעלון זה נשען על עקרונות דיני המכרזים, החקיקה והפסיקה הקיימות – במגבלת מציאות אשר אותה לא היה ניתן לצפות.

מובן כי מרגע וככל שיהיו הנחיות כאמור, יש לפעול על פי ההנחיות המחייבות.

קיום ועדות מכרזים:

כינוס ועדות כללי:

ככלל, אין מניעה (רגולטורית) בשלב זה, כל עוד אין שינוי בהנחיות משרד הבריאות, לקיים ישיבות של ועדת המכרזים, וזאת בכפוף למכסה המירבית של משתתפים בישיבה בחלל אחד (10 משתתפים בכלל) ושמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין כל משתתף בישיבה.

ככל שוועדת מכרזים מסוימת החליטה לקיים ישיבה פרונטלית, יש לוודא לאמור לעיל, כי בכל נושא הנדון בוועדה, יימצא בחדר הישיבות אך ורק מי שחייב להיות בו על פי דין. יועצים מקצועיים או נציגי האגף או המחלקה הרלוונטית יכולים לחוות את דעתם בכתב או להיות זמינים טלפונית.

האם ניתן לקיים ישיבות ועדת מכרזים "מרחוק" באמצעים דיגיטאליים שונים:

בכל הנוגע לוועדות מכרזים ברשויות מקומיות, קיימים הסדרים שונים בחקיקה בין הרשויות השונות (עיריות/מועצות מקומיות/אזוריות).

"עיריות" – אין בפקודת העיריות או בתקנות העיריות (מכרזים), הסדרים לעניין אופן עבודת ועדת המכרזים בהיבט הישיבה עצמה. סעיף 166(ב) לפקודת העיריות קובע – "כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בענין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה".

אכן, פקודת העיריות קובעת כי "ישיבות מועצה" יערכו במשרד המועצה (סעיף 10(א) לפקודה), אך מעבר לעובדה שהסעיף נוגע לישיבות מועצה ולא לוועדה מוועדותיה, הוא מאפשר לחברי המועצה להחליט אחרת.

איננו רואים מניעה, לאור המצב הקיצוני בו אנו מצויים והחובה של כל אזרח ו/או בעל תפקיד לשאת באחריות חברתית, כמו גם לשמש דוגמא לתושבים, כי ועדת המכרזים "בעיריות" תקבל החלטה בהתאם לסעיף 166 (ב) לפקודה, כי דיוניה יבוצעו באמצעים טכנולוגיים שונים.

אנו סבורים כי התנאים לקיומה של ועדה כאמור, הם:

 • קבלת הסכמת רוב חברי ועדת המכרזים. (אנו מודעים לכך שבכל הנוגע לישיבות מועצה, מסוג זה נדרשת הסכמת כל חברי המועצה).
 • המסמכים לדיון (ככל וקיימים) יועברו לחברי ועדת המכרזים באחד האמצעים הבאים או אמצעים דומים:
  1. דוא"ל – יש להידרש לסוגיית אבטחת המידע. ניתן לייצר תיבת דוא"ל משותפת של הרשות המקומית לצורך שליחת מסמכים אליה.
  2. הצגה על מסך משותף ב-VC.
  3. טאבלטים סגורים ייעודיים.
  4. במסירה אישית (עותק קשיח).

בכל הנוגע ל"מועצות מקומיות":

צו המועצות המקומיות, תשי"א -1950 (בסעיפים 131- 137) מסדיר את סדרי עבודת המועצה וועדותיה, כאשר הצו עושה שימוש במילים "התכנסות", ו"נוכחות", בכל הנוגע לעבודת ועדת המכרזים.

יחד עם זאת בעת הזו, גם לאור ההתקדמות הטכנולוגית, ניתן לדעתנו לפרש את המילים כאמור, באופן שאין כורח כי אלו ייצגו משמעות של נוכחות "פיזית" באותו חדר. תשומת לב קוראינו לתקנה 137 לצו, המאפשרת  לוועדת המכרזים, בכפוף לאמור בסעיפים 131 -136 להסדיר את ישיבותיה "כטוב בעיניה". עוד תשומת לב קוראינו כי החלטה על קיום ועדה "מרחוק" מצריך הסכמה של 2/3 מחברי ועדת המכרזים.

בכל הנוגע "למועצות אזוריות":

צו המועצות המקומיות, (מועצות אזוריות) תשי"ח -1958, מסדיר  בפרק השביעי  את אופן עבודתה של ועדת המכרזים. הסוגייה בה נתקלנו במועצות מקומיות עולה גם במקרה דנן. תשומת לב קוראינו לסעיף 47 לצו הקובע: " כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה לכך הוראה אחרת בענין זה, לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה".

הזמנת משתתפים למעמד הפתיחה של תיבת המכרזים:

פתיחת תיבת המכרזים ברשויות מקומיות היא פתיחה "פומבית", באופן שבו "כל אדם" המעוניין בכך, יכול להיות נוכח בישיבת הועדה כאמור. הוראה זו, באה לעולם לצורך שמירה על שקיפות ושמירה על אמון הציבור בשיטת המכרזים.

יש להפעיל שיקול דעת ביחס לביצוע פתיחת תיבת המכרזים בכלל בעת הזו (על אף הוראות הדין ביחס למועדי פתיחת תיבת המכרזים).

במקרים אשר אינם סובלים דיחוי או שדיחוי שלהם עלול לפגוע ברצף התפקודי של הרשות ניתן לדעתנו לפעול באמצעים הבאים:

 • הוצאת הודעה מסודרת למשתתפי המכרז על דבר מועד הפתיחה ובבקשה שעל אף זכותם שבדין להימנע מהגעה לישיבה (ניתן לתאם מסירת פרוטוקול הפתיחה לכל המעוניין בכך מיד לאחר חתימתו).
 • הגבלת נציגי המשתתפים לנציג אחד למציע בלבד.
 • דרישה לקבלת הודעה מראש על הנציגים המבקשים להגיע.
 • ככל שלא ניתן לדחות את מועד הפתיחה ואין אפשרות לקיים ישיבה במגבלות שהוטלו על ידי משרד הבריאות – קבלת החלטה על הקרנת ישיבת הפתיחה באמצעים טכנולוגיים (השתתפות מרחוק) ואי הכנסת נציגי המציעים לחדר הישיבות (לדוגמא: LIVE פייסבוק) – בכך יישמר עקרון הפומביות. יודגש כי הליך פתיחת תיבת המכרזים אינו הליך חסוי בדין הואיל ו"כל אדם" רשאי להשתתף בה.

שימועים/זכות טיעון

זכות הטיעון או בשמה האחר "השימוע", אינה חייבת להיערך על פי דין בעל פה, קיימת אפשרות להעניק את זכות הטיעון בכתב. יחד עם האמור לעיל, יש להפעיל שיקול דעת האם מקרה מסוים יכול להישמע "בכתב" ולא "בעל פה" – הכל לפי נסיבות המקרה.

בשימוע "בעל פה" יש לשמור על הנחיות משרד הבריאות בכל הנוגע למספר המשתתפים המירבי בישיבה ושמירת המרחק המזערי בין כל משתתף.

בשימוע "בכתב" על ועדת המכרזים להעלות את שאלותיה וטענותיה באופן ממוקד אל מול המציע ולבקש ממנו התייחסות פרטנית לנקודות אלו.

יש להקפיד לכתוב למציע כי מדובר בשימוע לכל דבר ועניין ואף את העובדה שאחת מתוצאות השימוע עשויה להיות פסילת הצעתו.

דחיית מועדים במכרז/מכרזים המצויים בעיצומם:

המצב במשק משפיע הן על עבודת הרשות אך גם על המשתתפים הפוטנציאליים במכרז. משתתפים רבים איבדו כוח אדם נדרש לטובת הגשת מכרזים, אם במסגרת שהייה בבידוד ואם במסגרת אילוצים הנוגעים להשבתת המערכות השונות לרבות מערכת החינוך.

אנו ממליצים לנהוג בטולרנטיות כלפי משתתפים במכרז ולדחות את מועדי הגשת ההצעות ככל שניתן.

פרסום מכרזים חדשים:

ככל וניתן, אנו ממליצים לצמצם את פרסומם של מכרזים חדשים רק לאלו החיוניים.

אין מניעה כמובן לבצע את עבודת הכנת המכרז המקדימה, שממילא אורכת זמן לא מבוטל ואינה מצריכה כינוסים מיותרים.

לעמוד משרד הפנים ביחס להנחיות לרשויות המקומיות בכל הנוגע להתפרצות נגיף הקורונה  – לחץ כאן.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email