הקמת "רשימת מציעים" בתחום מעצבי/ת תוכן במרחב הציבורי לצורך התקשרויות מכוח תקנה 3(8) עבור עיריית נס ציונה

מבוא:

ועדת ההתקשרויות של עיריית נס ציונה (להלן: "הועדה" או "ועדת ההתקשרויות" ו-"העירייה" בהתאמה) מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הזמנה זו, להיכלל ב"רשימת המציעים" של העירייה בתחום "מעצבי/ות תוכן במרחב הציבורי", אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות/שירותים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח -1987.

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין ונוהל משרד הפנים מס' 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, כפי שיהא מעת לעת (להלן: "נוהל משרד הפנים").

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים להלן.

תנאי סף:

הערות כלליות לתנאי הסף:

בכל מקום בו מבוקש ניסיון קודם – הניסיון הקודם יהא של המציע בעצמו או של מי מבעלי המציע (לרבות צירוף ניסיונם של אלו) אלא אם נאמר אחרת במפורש.

דרישת תנאי הסף:

 1. המשתתף הינו עוסק מורשה או עוסק פטור או עוסק זעיר או תאגיד (שותפות/חברה בע"מ/חל"צ/עמותה) ומנהל ספרים כדין.
 2. בעל ניסיון קודם, במהלך השנים 2017 – 2023 בליווי תכנון ופיתוח של שני פרויקטים לפחות של עיצוב/תכנון תוכן במרחב הציבורי. "תכנון תוכן במרחב הציבור" –  בין אם קבוע ובין אם ארעי לרבות במסגרת אירועים/פרויקטים.

 

לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו המאגר ועדת התקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

ועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל למאגר מועמד שלרשות יש ניסיון לא טוב עימו, זאת בכפוף לביצוע שימוע על פי דין.

אופן ההגשה:

יש למלא את כלל הפרטים המפורטים בטופס זה לרבות את ניסיון המשתתף בהתאם לנדרש בתנאי הסף.

יש לצרף בפורמט PDF קובץ אשר לא יעלה על גודל של 8MB המכיל את פרופיל המועמד לרבות ניסיונו וניסיון העומד בראשו, מכתבי/מסמכי המלצה וכל מסמך אחר אשר עשוי לשפוך אור על תחומי המומחיות וניסיון המועמד לפי שיקול דעת המועמד. 

השימוש ברשימת המציעים:

 1. השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי העירייה. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות.
 2. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לעירייה ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לעירייה.
 3. בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף בסמכותה של ועדת המכרזים, לקבוע מדדים לבחירת הזוכה ולהתחשב בכל נתון רלוונטי לרבות: המשכיות עבודה, ניסיון קודם רע, עומס אצל המשתתף  וכיו'.
 4. כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו.
 5. בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו/או אין זה נכון ו/או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה.
 6. בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים/מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו/או לבטל תחומים/ענפים ו/או להוסיף תחומים/ענפים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. בנוסף למסמכים המצורפים בהליך זה, בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית עשוי המועמד לצרף את המסמכים שצורפו על ידו להליך בשנית כאשר הם מעודכנים ליום הגשת ההצעות הפרטניות.
 8. מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי העירייה או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין (דוגמת ההסכם מצ"ב).
 9. ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה:

 

  • מועמד אשר העירייה פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לעירייה 3 פעמים נפרדות.
  • מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל.
  • מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של העירייה.
  • מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק.
  • מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון.
  • מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת העירייה).
  • ועדת ההתקשרויות תוכל בכל עת להזמין יועצים ו/או גופים בעלי מומחיות מיוחדת ו/או בעלי מקצוע הדורשים יחסי אמון מיוחדים להיכלל ברשימה.
  • הודעות מסודרות למועמדים בדבר החלטות ועדת ההתקשרויות יישלחו בדוא"ל למועמדים כאמור.

כללי

  1. מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן לעירייה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג/י העירייה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות העירייה, בהתאמה.
  2. הרשימה עם פרטיו של המועמד תפורסם במלואה כנדרש בהנחיות משרד הפנים באתר האינטרנט של העירייה. המועמד מוותר בזאת על כל טענה לגבי פגיעה/נזק שיגרמו לו עקב הפרסום האמור, לרבות במקרה בו הפרסום יהיה חלקי/שגוי.
פירוט ניסיון פרויקט 1:
פרטי המזמין
פירוט ניסיון פרויקט 2:
פרטי המזמין
העלאת קובץ יחיד בפורמט PDF (עד 2MB) תעודת עוסק מורשה/עוסק פטור / תעודת התאגדות
העלאת קובץ יחיד בפורמט PDF (עד 8MB) הכולל את פרופיל המועמד, המלצות, כל מסמך אחר שהמועמד סבור שיש בו כדי לשפוך אור על מומחיותו


1. השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי הרשות. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות. 2. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לרשות ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לרשות. 3. בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 4. כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו. 5. בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו/או אין זה נכון ו/או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה. 6. בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים/מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו/או לבטל תחומים/ענפים ו/או להוסיף תחומים/ענפים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 7. בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית ימלא המועמד טופס לבחינת "ניגוד עניינים" אפשרי של יועצים בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים 2/2011. בנוסף יהא על כל מועמד להמציא לרשות בפניה פרטנית אליו או טרם חתימת ההסכם : אישור בדבר קיום ביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח של הרשות ו/או יועץ הביטוח מטעמה ; נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 (הנוסחים יועברו על ידי הרשות למציעים). 8. מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי הרשות או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין. 8א) ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה: 8ב) מועמד אשר הרשות פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לרשות 3 פעמים נפרדות. 8ג) מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל. 8ד) מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של הרשות. 8ה) מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק. 8ו) מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון. 8ז) מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת הרשות המקומית). 9. אין בקיומה של הרשימה כדי למנוע מהרשות לבצע התקשרויות בפטור ממכרז שלא בהתאם לתקנה 3(8), הכל בכפוף להוראות כל דין. 9. מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן לעירייה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג/י העירייה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות העירייה, בהתאמה. 10. הרשימה ועדכוניה יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה.

נגישות