הנגשת מסמכים

המכרזים שלנו מונגשים - ושלכם?

נגישות השירות:

סעיף 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 קובע את החובה להנגשת "שירותי אינטרנט" בכל פורמט לרבות "מסמכים".

תקנות הנגישות באו לעולם מתוך מטרה להסיר את המכשולים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות, בבואם לממש את זכותם להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים – ובענייננו השתתפות במכרזים והזכות להתקשר עם רשות מנהלית בהסכם למתן שירותים, ביצוע עבודות או רכישת טובין.

מעבר למידע אשר על רשויות מנהליות לפרסם באתרי האינטרנט שלהן על פי דין, רשויות מנהליות עליהן חלים חוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 חייבות לפרסם את מכרזיהן באתר האינטרנט שלהן (ככל שהדבר ניתן).

במקביל, על אף היעדר החובה לעשות כן, רשויות מקומיות רבות אף הן נוקטות בגישה של שקיפות והנגשת מידע לציבור, לרבות פרסום חוברות המכרז באופן דיגיטלי באתרי האינטרנט שלהן.

על אף שבדרך כלל יש להדפיס ולהגיש את מסמכי המכרז בעותק קשיח (למעט במכרזים ממוכנים), נדמה שהבאת המידע באופן נגיש גם במסגרת מסמכי המכרז היא רק מתבקשת לטובת חברה צודקת, מונגשת ושוויונית יותר. 

במי עלולים לפגוע מסמכי מכרז אשר אינם מונגשים:

מסמכי מכרז אשר לא עברו הנגשה והתאמה לכלל האוכלוסייה, עשויים להוות מכשול בפני אנשים עם מוגבלויות שונות אשר עיקרן הוא בראייה, לדוגמא:

א.  אנשים המתקשים להבחין בטקסט המצוי ב"תמונה".

ב. אנשים המתקשים להבחין ב"קישורים" (hyper links) במסמך.

ג. כבדי ראייה ועיוורי צבעים.

ד. כבדי ראייה או עיוורים הנעזרים באמצעים אלקטרוניים (כגון: קורא אוטומטי) לקריאת מסמכי המכרז.

לקוחות משרדנו נהנים מהנגשת מסמכי המכרז כחלק מהשירות הכולל הניתן להם
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו