נדחה ליום 1.1.18 יישום חוזר מנכ"ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים

נדחה ליום 1.1.18 יישום חוזר מנכ"ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים

נדחה ליום 1.1.18 יישום חוזר מנכ"ל 8/2016 – נוהל התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים

 

ביום 23.5.17 הופץ סיכום ישיבה שהתקיימה ביום 17.5.17 בלשכת היועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי) בנושא נוהל התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז. 

במסגרת מסמך הסיכום נדחה יישומו של הנוהל ליום 1.1.18 ושונו בנוהל מספר הוראות.

למסמך הסיכום המקורי – לחץ כאן

להלן סעיף הסיכום מהמסמך שהופץ:

לאחר הישיבה הכריע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כמפורט להלן, בהתאם לטענות שהועלו בדיון ולמסמכים שהועברו לפני הישיבה:

 1. הרכב הוועדה – ניתן לאפשר את הוספת מנהל היחידה הרלוונטית לסוג השירות כחבר בוועדת ההתקשרויות.
 2. קביעת אמות מידה – נוכח האמור לעיל ונוכח פסק הדין ועמדת המדינה שהוגשה במסגרת ההליך, סבור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום לוותר על הדרישה בנוהל לקביעת אמות מידה. עם זאת,
  יש להבהיר במסגרת הנוהל כי אמות המידה ותנאי הסף בהתקשרויות מתוך מאגר מציעים יכולים להיקבע ביחס לסוגי התקשרויות ולא ביחס לכל התקשרות בנפרד. בהקשר זה מוצע לאחד את סעיף 6.8 עם סעיף 6.5 , כך שיובהר כי ועדת ההתקשרויות תקבע אמות מידה וכי ככלל, הוועדה תהיה רשאית לקבוע אמות מידה ביחס לסוגי התקשרויות (ולא ביחס לכל התקשרות בנפרד), אשר תהיינה תקפות למשך 3 שנים.
 3. פנייה למציעים – יש לתקן את סעיף 7.1.1 ולקבוע כי תנאי הסעיף יחולו מקום בו הפנייה נעשתה לפחות מ-4 מציעים במקום לפחות מ-6 מציעים.
 4. עדכון רשימת המציעים – במטרה להקל על הרשות המקומית ביישום הנוהל, יש לשנות את האמור בסעיף 7.1.2.4 ולקבוע כי רשימת המציעים תעודכן אחת ל-3 שנים.
 5. נסיבות בהן לא מוצדק לערוך פנייה תחרותית – יש לתקן את סעיף 7.2 לנוהל כך שיובהר כי בנסיבות המתוארות בו אין חובה על הוועדה לצרף לפנייתה אמות מידה, ובמקום זאת יש להבהיר כי הוועדה תנמק את בחירתה במציע מסוים תוך התייחסות להיבטי השוויון אף ללא פנייה לקבלת הצעות.
 6. רשימות מציעים נוספות – ניתן לקבל את בקשת השלטון המקומי לאפשר שימוש גם ברשימת מציעים שתנוהל בידי מרכז השלטון המקומי (מש"מ) או החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) בכפוף לכך שהרשות
  תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה בדבר כוונתה לעשות שימוש במאגר זה כדי שנותני שירותים פוטנציאליים ידעו על כך. לא ניתן להשתמש ברשימות מציעים שמנהלים גופים ממשלתיים, משום שהאפשרות שההצטרפות אליהן תהיה רלוונטית עבור השלטון המקומי לא הייתה ידועה למציעים.
 7. פרסום – יש לתקן את סעיף 10.1 ולקבוע כי פרסום החלטת ועדה מנומקת באתר האינטרנט של הרשות המקומית ייעשה בתוך 15 ימי עבודה, כתנאי להתקשרות. עם זאת, במקרה בו מדובר בהתקשרות לצורך עבודה דחופה, יהיה ניתן להתחיל בהתקשרות לפני מועד זה, ובלבד שהחלטת הוועדה פורסמה באתר האינטרנט אף שהיא אינה מנומקת. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהחובה לפרסם את נימוקי ההחלטה
  במועד שנקבע לעיל.
 8. הארכת התקופה – תחילת תוקפו של הנוהל תהיה ביום 1.1.2018

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email