מכרזים להפעלת מוסדות חינוך או העברת בעלות במוסדות חינוך על ידי רשויות מקומיות

דוד רן־יה, עו"ד

ביום 1 למרץ שנת 2016 פרסמה מנכ"לית משרד הפנים יחד עם מנכ"לית משרד החינוך חוזר מיוחד שעניינו: "נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות" (להלן: "הנוהל"). הנוהל נערך ופורסם הואיל ובשנים האחרונות הובהרה וחודדה החובה של רשויות מקומיות לערוך התקשרות לניהול והפעלה של מוסדות חינוך בדרך של מכרז פומבי.

הנוהל, החל על כלל הרשויות המקומיות ואמור להנחות את הרשויות המקומיות בדבר אופן בחירת הגורם המפעיל או העברת הבעלות במשרד החינוך, תוכנן במקור להיכנס לתוקף באופן מיידי, אולם נכון למועד כתיבת שורות אלו החלתו נדחתה פעמיים ונקבעה ליום 1.1.17 – הווה אומר, מכרזים אשר יתפרסמו לאחר יום 1.1.17 יהיו צריכים להיות תואמים לאמור בנוהל.

הנוהל עודכן מספר פעמים מאז תחילתו – לנוהל המעודכן (נכון ליום 9.11.22): לחץ כאן.

עריכת מכרזים להפעלת בתי ספר על ידי מפעיל חיצוני או לעברת "הבעלות" בבית הספר אינה דבר של מה בכך והיא למעשה דורשת היערכות מקדימה כבר בימים אלו. הצורך בהיערכות מקדימה בשלב מוקדם זה, נעוצה במספר גורמים:

  1. נהלי משרד החינוך – בשנים האחרונות  הגביל משרד החינוך את הגשת הבקשות להעברת בעלות בבית הספר עד ליום 31.3 של השנה הקודמת – זאת כדי לאפשר העברת בעלות אפקטיבית והצפי הוא שעל מכרזי הפעלה לבתי ספר לשנת הלימודים  (יש לעקוב באתר משרד החינוך בדבר הוראות בנושא). עד למועד כאמור, יש לערוך את מסמכי המכרז, לפרסמו, לבחון את ההצעות מכוחו, לקבל החלטה סופית בוועדת המכרזים, לחתום על הסכם הפעלה ולסיים את תהליך העברת הבעלות והרישוי במשרד החינוך (ככל שיש צורך בביצוע העברת הבעלות כאמור).
  2. טעמים הנעוצים במכרז עצמו – מכרזים להפעלת בתי ספר הם ככלל מכרזים מורכבים. מורכבותם נובעת בעיקר מאפיון הליך המכרז עצמו, קביעת הקריטריונים לבחירה, קיום ראיונות ובחינת המשנה החינוכית של כל אחד ממשתתפי המכרז (מדובר בהליך מכרזי ארוך באופן יחסי, המצריך מספר שלבי בדיקה כאשר המרכיב הכספי אינו גורם משמעותי).

בנוסף, יש  צורך בבקיאות  ובידיעה מעמיקה של נהלי משרד החינוך בכל הנוגע להעברת בעלות בבתי הספר, מעקב אחר הנחיות שונות לקראת שנת הלימודים הקרבה, אופן ההפעלה על ידי מפעיל חיצוני, טיפול במשולש היחסים של הרשות המקומית, המפעיל החיצוני ומשרד החינוך, טיפול ביחסים המשפטיים שבין המפעיל החיצוני לרשות ולמנהל החינוך ברשות וכיו'.

  1. טעמים הנעוצים ברשות המקומית עצמה – קיים צורך לבדוק פרטים ונתונים ביחס לבתי הספר אשר בגינם נדרשת הרשות המקומית לפרסם מכרז ואפיון צרכי הרשות וצרכי בית הספר. מניסיוננו, הליך זה אורך זמן לא קצר.
  2. טעמים הנעוצים ברגישות הכללית הכרוכה בנושא – מכרזי הפעלת בתי ספר בדרך כלל מעוררים עניין אצל נבחרי ציבור לרבות חברי ועדת המכרזים. התפיסה היא כי מדובר בפעילות המהווה גרעין מרכזי באחריות הרשות המקומית ובבחירה המשליכה על כל הנוגע למערכת החינוך ברשות המקומית.
  3. עיכובים העשויים לנבוע מהליכים משפטיים ביחס להליך המכרזי.

נוכח הנוהל החדש, כמו גם מורכבותם של מכרזי הפעלת בתי ספר כמפורט לעיל, אנו ממליצים לרשות המקומיות לתכנן מראש את ההליך המכרזי ואת אופן הבחירה – כל זאת כבר בימים אלו.