האם המשך קבלת שירותים או הארכת התקשרות של הרשות עם קבלן המשתתף במכרז, עשויה לאיין את האפשרות לפסול את הצעתו מחמת "ניסיון קודם רע"?

דוד רן־יה, עו"ד

"ניסיון קודם רע" של רשות מקומית עם ספקים/נותני שירותים הינו טעם אשר הוכר בפסיקה ככזה המאפשר לרשות שלא לבחור בהצעה הכלכלית "הטובה" ביותר. אך האם ועדת המכרזים יכולה לפסול הצעה מהטעם של "ניסיון קודם רע", כאשר המציע הוא נותן השירותים הנוכחי וההסכם עמו הוארך מעת לעת על אף ה"ניסיון הקודם הרע"?

לאחרונה  בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, עת"מ 15637-09-16 י.י.א אחזקה ושירותים בע"מ נ' עיריית אשקלון ואח' (פורסם בנבו 26.9.16), דן (גם) בשאלה לעיל.

ועדת המכרזים של עיריית אשקלון המליצה לפסול את הצעתו של קבלן הניקיון הנוכחי, במכרז פומבי לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך, משרדי העירייה ושירותים ציבוריים באשקלון (להלן: "המכרז") משני טעמים: הטעם הראשון היותה של הצעת הקבלן גירעונית והחשש שקבלתה תביא לפגיעה בזכויות עובדים. הטעם השני, נשוא העלון הנ"ל, הוא ב"ניסיון קודם רע" של העירייה עם הקבלן זאת כמובן לאחר זימון הקבלן לישיבת שימוע, בה ניתנה לו ההזדמנות להגיב על טענות העירייה – ראש העירייה אישר את המלצות וועדת המכרזים.

את זכותה לפסול הצעות ממציעים אשר לה ניסיון קודם רע, עיגנה העירייה באופן מפורש במסמכי המכרז וקבעה כי לוועדת המכרזים שיקול הדעת והסמכות לפסול הצעה אשר הוגשה על ידי מציע שלעירייה קיים ניסיון רע עמו.

בכתב תשובתה לעתירה הציגה העירייה ראיות רבות ועשרות תלונות בכתב ומסמכים אשר נשלחו למציע לאורך כל תקופת ההתקשרות עמו. למעשה, קשה היה להטיל דופי או ספק בטענת העירייה בעניין זה, וכדברי בית המשפט:

"לפניות מכנה משותף רב. כחוט השני חוזרות תלונות על איכות הניקיון הירודה מאד; על כך שקיימים חלקים מבית הספר שלא מנוקים כלל במשך ימים ; על כך שהמנקות מתחלפות כל העת ; על כך שהמורים מנקים בעצמם שכן לא מבוצע כל ניקיון ; על כך שכמות חומרי הניקיון אינה מספקת לגודל בית הספר, דבר שחייב לא אחת את בית הספר לרכוש חומרי ניקיון וכיוצא באלו תלונות מתלונות שונות".

מנגד לעירייה עמדה לכאורה לרועץ טענת העותרת כי על אף התלונות החוזרות ונשנות בוצעה הארכה של חוזה ההתקשרות  עמה. הסברי העירייה בכל הנוגע להארכת ההתקשרות או אי ביטול החוזה היו הסברים שמקורם בחיי המעשה וכן שרמת השירות הירודה לא הצדיקה "ביטול" של החוזה אך בהחלט מצדיקה אי קבלת הצעה חדשה מאותו מציע.

בסופו של יום, בית המשפט קבע כי גם אם העירייה לא פעלה להפסקת ההתקשרות עם הקבלן אין הדבר גורע מחובתה של ועדת המכרזים, בבואה לשקול התקשרות חדשה במכרז, לשקול ניסיון עבר עם המשתתף במכרז. ומשעה שמצא בית המשפט  כי וועדת המכרזים הסתמכה  על מסמכים וראיות מספיקות, כמו גם על המלצת הגורם המקצועי בעירייה – נקבע כי בהחלטת וועדת המכרזים לא נפל פגם.

צא ולמד, כי כדי להגן על החלטה הנוגעת לניסיון קודם רע, יש לבסס היטב את הטענה בראיות ואסמכתאות, יש להעניק את זכות השימוע למשתתף במכרז  – כפי שעשתה במקרה זה העירייה.

גילוי נאות: עוה"ד רן־יה ערך עבור העירייה את מסמכי המכרז הנ"ל , העניק ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים בסוגיות לעיל והיה חלק מצוות עורכי הדין שייצגו את העירייה בעתירה דנן.

נגישות