האם רשאית רשות מקומית להתקשר בחוזה לקבלת שירותים תמורת תשלום עם איגוד ערים או עם רשות מקומית אחרת?

דוד רן־יה עו"ד

בפסק דין שפורסם לאחרונה  – עע"מ 1777/14 חן המקום בע"מ נ' עיריית קרית אונו (פורסם בנבו 16.6.16), דן בית המשפט העליון בשאלה שבכותרת וקבע כי התקשרות בין שתי רשויות מקומיות או התקשרות של רשות מקומית לאיגוד ערים (גם אם הרשות המקומית אינה חברה בו) היא פרקטיקה אפשרית – הן על-פי הוראותיה של פקודת העיריות והן מבחינת המדיניות הרצויה.

יחד עם זאת בית המשפט העליון עמד על הקושי ולפיו חקיקת המשנה כיום אינה מסדירה באופן ברור את ההתקשרות של רשות מקומית ללא מכרז במקרים מעין אלו, וקבע כי יש לתת שהות נוספת להסדרה מתאימה של פטור מחובת מכרז בחקיקת המשנה הרלוונטית.

בית המשפט העליון למעשה דן בשתי שאלות עקרוניות:

(1) האם רשויות מקומיות יכולות להתקשר בניהן בהסכם לרכישת/ מתן שירותים בתמורה?

(2) בהינתן שהתשובה לשאלה הראשונה היא חיובית – האם התקשרות זו פטורה מחובת המכרז?

בית המשפט העליון מצא כי סעיף 249(31) לפקודת העיריות הינו מקור סמכות מתאים לשיתוף פעולה שנעשה בין רשויות מקומיות גם במתכונת של רכישה ומכירה של שירותים. בית המשפט העליון סבר כי שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות עשוי לקדם את האינטרסים של שתי הרשויות הנוגעות בעניין (הרשות המספקת והרשות הצורכת) ולפיכך לקדם את הרווחה של תושבי שתיהן גם יחד.

לעניין שאלת הפטור ממכרז סבר בית המשפט העליון סבר כי הפטור מחובת מכרז הוא תוצאה מתבקשת אולם לדידו הנושא אינו מוסדר דיו במסגרת הדין  ולפיכך קבע כי רשויות מקומיות תהיינה רשאיות להתקשר ביניהן ללא מכרז רק עד ליום 1.6.2017 – באופן שייתן למחוקק המשנה שהות מספקת להסדרת המצב הנורמטיבי.

יודגש באמרת אגב כי אין כוונת המשורר כי רשות מקומית א' תתקשר עם רשות מקומית ב' לצורך עשיית שימוש בשירותים שקבלן חיצוני מעניק לרשות מקומית ב', בכך בעצם לעקוף את חובת המכרז החלב על רשות מקומית א'. בכל הנוגע לשימוש בקבלן זהה ביותר מרשות אחת סלולה הדרך לרשויות המקומיות באמצעות חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) תשל"ב-1972 על תקנותיו. עניינו של פסק הדין הוא התקשרות בין רשויות מקומיות לשכירת שירותים של האחת מרעותה כאשר אחת מהן היא זו שמעניקה את השירותים בעצמה מכוח תפקידה.

"התקשרות בין איגוד ערים לבין רשות מקומית שאינה חברה בו, כמו גם התקשרות בין שתי רשויות מקומיות מותרת על פי דין; מאחר שלא הוסדר במפורש בדין פטור מחובת מכרז בהתקשרויות בין רשויות מקומיות, רשויות מקומיות תהיינה רשאיות להתקשר ביניהן ללא מכרז רק עד ליום 1.6.2017, באופן שייתן למחוקק המשנה שהות מספקת להסדרת המצב הנורמטיבי"

נגישות