על מכרזים – על המאפיין "הקבוע" שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות

על מכרזים – על המאפיין "הקבוע" שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות

על מכרזים – על המאפיין "הקבוע" שבהרכב ועדת המכרזים ברשויות מקומיות 

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 84 (23.11.20)

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, במסגרת עת"מ 33882-04-20 אורן הדברות בע"מ נ' עיריית בית שמש (פורסם בנבו), דן לאחרונה בשאלה בדבר הצטרפות או שינוי הרכב של חברי ועדת המכרזים לצורך מכרז מסוים, זאת נוכח ההוראה הקבועה בסעיף 148 לפקודת העיריות (נוסח חדש), ביחס למאפיין "הקבוע" שבהרכב הועדה.

המכרז מושא פסק הדין הינו מכרז פומבי לביצוע עבודות ריסוס והדברה בתחומי העיר בית שמש (להלן: "המכרז").

כפי שעולה מפסק הדין, ועדת המכרזים של העירייה, המליצה על ההצעה השנייה בטיבה מבחינה כלכלית, ככל הנראה, והדברים עולים בין השורות  – באמצעות הפעלת כלל של "מקבילית הכוחות" בשל הפער הכלכלי הנמוך שבין שתי ההצעות.

בישיבת ועדת המכרזים מושא המכרז, נכח גם סגן ראש העיר. כפי שעולה מפסק הדין, סגן ראש העיר אינו חבר ועדת המכרזים של העירייה והוא הצטרף לישיבות למכרז זה מכוח החלטה שהתקבלה במועצת העיר.

במסגרת העתירה טענה העותרת טענות הן ביחס לאי בחירתה כזוכה במכרז על אף שהיתה ההצעה הזולה ביותר והן ביחס למעורבותו או נוכחותו של סגן ראש העיר בישיבות ועדת המכרזים.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל באופן חלקי את העתירה, תוך שהוא מחזיר את הדיון במכרז לוועדת המכרזים ותוך מתן הנחיות לאופן התכנסות וביצוע תפקידי ועדת המכרזים.

בית המשפט הדגיש, כי אילו השגת העותרת היתה אך ורק ביחס לאי בחירת הצעתה במכרז על אף היותה ההצעה הזולה ביותר, ככל הנראה הוא היה משאיר את החלטת ועדת המכרזים על כנה. אולם צירוף הנסיבות וחלקו של סגן ראש העיר בועדה הביא אותו למסקנה שונה.

על הרכב ועדת המכרזים:

כאמור לעיל, לישיבות ועדת המכרזים מושא המכרז הצטרף גורם נוסף – סגן ראש העירייה, זאת ככל הנראה בהחלטה של מועצת העיר. לדידו של בית המשפט לעניינים מנהליים, החלטה זו מנוגדת לקבוע בסעיף 148 (א) לפקודת העיריות ולטעמים העומדים מאחרי הוראת התקנה.

תקנה 148(א) לפקודת העיריות קובעת בזו הלשון:

"המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העירייה על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישור; ראש העירייה לא יהיה חבר בוועדת המכרזים."  (ההדגשות אינן במקור).

בית המשפט לא קבע מסמרות ולא דן בטענות העותרת ביחס למעורבות פסולה בהליך של סגן ראש העיר, והותיר את נסיבות הצטרפותו לוועדה "בצריך עיון" תוך שהוא מתייחס לשאלת תוקף החלטות ועדת מכרזים אשר מתכנסת שלא "בפורום"/בהרכב הקבוע בחוק:

"אין בידי לקבוע האם ועד כמה יש אחיזה לחשד של העותרת למעורבות פסולה שלו בהליך. מפאת כבודו אף אניח לטענה בלתי מוכחת זאת, ולכל היותר, אותיר בצריך עיון את השאלה כיצד ומדוע מצא הוא את דרכו לישיבה זו של ועדת המכרזים. ואולם, די באמור כדי להביא אפילו לשאלה האם בכלל ברקע להחלטה שנתקבלה לטובת המשיבה 3, ישיבה של מליאת ועדת מכרזים שכונסה כדין, ומכאן כבר קצרה הדרך לשאלה, האם ישיבה שאינה בפורום המתחייב מהוראות החוק, ניתן בכלל לראותה כועדת מכרזים שהחלטותיה תקפות ומחייבות. לא נעלמה מעיניי טענת ב"כ הנכבדה של המשיבים, שנעשה הדבר על פי החלטת מועצת העיר. אף נטען במקביל שאין זה הליך נכון לתקוף את החלטת מועצת העיר. ואולם, ובכל ההערכה הרבה לב"כ המשיבים, טוב היה לטענה זו, שלא נטענה, משנטענה. לשון פקודת העיריות – ברורה. לא נכתב בפקודת העיריות שכל האמור בה, כפוף להחלטות מועצת העיר, שמוסמכת בהחלטותיה לעקוף את החוק. פקודת העיריות תקפה ומחייבת, ללא קשר להחלטות המועצה." (ההדגשות אינן במקור).

בית המשפט הדגיש את החיוניות העומדת ביסודו של אי שינוי הרכב ועדת המכרזים ממכרז למכרז זאת בראי ההוגנות, ההגינות, הנראות ואמון הציבור ואת הסכנה שבשינויים כאמור והפתח שזו פותחת לאי תקינות מנהלית:

"ויותר מכך, גם ההגיון ברור, ותבואנה נסיבות פרשתנו ויוכיחו, עד כמה חיוני שלא יתאפשר לשנות את הרכב ועדת המכרזים, ממכרז למכרז. ועדת מכרזים שהרכבה קשיח, ניתן להעמידה בחזקתה, שהחלטותיה, הגונות והגיוניות. שלא כמו ועדה שהרכבה יותאם ממכרז אחד לשני, ולמשל, כבפרשתנו, כאשר ברצות סגן ראש העיר ליטול חלק במכרז מסוים, ימצא את הדרך לכך: בדיוק כדי למנוע זאת נחקק סעיף 148(א) הנ"ל, ולא במקרה לא הוכפף סעיף זה לשיקול דעת מועצת העיר. ספק, אפוא, אם החלטה שמקורה בוועדה שאינה ועדת מכרזים שהרכבה כדרישות החוק, נכון לראותה כהחלטה שנתקבלה על ידי ועדת המכרזים, וככל שיהא מי שיסבור שהתשובה לכך, ראוי שתהא שלילית, על הפרק החלטה הנעדרת כל תוקף מלכתחילה. כל זאת, בשים לב לאמון הציבורי הנדרש מצד העוסקים במלאכה" (ההדגשות אינן במקור).

הערת העורך: לנימוקי בית המשפט יש להוסיף גם את תקנה 6 לתקנות העיריות מכרזים המחייבת שמירת סודיות של כל עניין הנוגע למכרז, טרם פרסומו ובמהלך הדיונים בו. בישיבות ועדת המכרזים צריכים להיות נוכחים חברי ועדת המכרזים ובעלי תפקידים אחרים בהתאם להוראות הדין (גזבר/יועמ"ש) וכן  בעלי תפקידים  שהמכרז הוא מעניינם (כגון יועץ מקצועי למכרז או בעל תפקיד בעירייה שהמכרז נוגע לתפקידו).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email