על מכרזים -על "חובת הסודיות" בדיני מכרזים אל מול זכות הציבור לפי חוק חופש המידע

על מכרזים -על "חובת הסודיות" בדיני מכרזים אל מול זכות הציבור לפי חוק חופש המידע

על "חובת הסודיות" בדיני המכרזים אל מול זכות הציבור לפי חוק חופש המידע 

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 51 (25.02.19) 

הדין והפסיקה הסדירו את "זכות העיון" של משתתף במכרז ואת האפשרות של משתתף כאמור, לנסות להתחקות אחר שיקול הדעת של ועדת המכרזים ולבחון האם ההחלטות בעניינו התקבלו כדין.

כך, משתתף במכרז יכול לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים, מסמכים אשר הונחו בפניה, מסמכי ההצעה הזוכה (הכל בסייגים הקבועים בדין) וכיו'.

הפסיקה בדיני המכרזים, אף דחתה פעמים רבות בקשות של צדדים שלישיים לקבלת זכות עיון מכוח דיני המכרזים אך לא דחתה, ככלל, את האפשרות של צדדים שלישיים, אשר לא נטלו חלק בהליך לעיין במסמכים כאמור, מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח -1988 (להלן: "חוק חופש המידע").

בחודש יולי 2018 הוציא בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע תחת ידו, פסק דין (עת"מ 6115-03-17 חני ברנע נ' המועצה המקומית ירוחם (פורסם בנבו))  במסגרתו קבע בית המשפט, כי סעיף "שמירת הסודיות" בדינים החלים על רשויות מקומיות (תקנה 6 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח -1987 והתקנות המקבילות לה בצווי המועצות המקומיות), חל על כל מסמכי ההליך המכרזי לרבות החלטות של ועדת המכרזים, פרוטוקולים וכיו', גם לאחר סיום ההליך המכרזי.

נקבע כי סעיף הסודיות הופך את המידע בדיני המכרזים ל-"מידע אשר אין לגלותו על פי דין", המהווה את אחד הסייגים לגילוי מידע לפי חוק חופש המידע.

בפסק דין שניתן לפני כשבועיים, הפך בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים כאמור, לאחר שהתבקש (על ידי משרד הפנים – אחד המשיבים בהליך), על אף הסכמות ופשרה שהגיעו הצדדים בדיון, לאזן ולהכריע בין סוגיית חובת הסודיות בדיני המכרזים לבין חובת הגילוי מכוח חוק חופש המידע.

עע"מ 2416/18 חני ברנע נ' המועצה המקומית ירוחם ואח' (פורסם בנבו)

הגב' חני ברנע תושבת ירוחם, הגישה בחודש ינואר 2017 למועצה המקומית ירוחם (להלן: "המועצה") בקשת לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע (להלן: "הבקשה"), במסגרת הבקשה ביקשה גב' ברנע לקבל את כל הפרוטוקולים של ישיבות ועדת המכרזים של המועצה בין השנים 2012 – 2017.

הממונה על חופש המידע במועצה, דחה את הבקשה משני נימוקים עיקריים: (1) ההצעות במכרזי המועצה חסויות שכן הן מוגשות בהליך תחרותי. (2) סעיף חובת הסודיות בצו המועצות המקומיות, מונע את מסירת המידע כאמור.

הגב' ברנע הגישה עתירה מנהלית על החלטת הממונה ובית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע דחה את העתירה משלושה נימוקים עיקריים: (1) מדובר במידע שאין לגלותו על פי דין זאת לאור סעיף "שמירת הסודיות". (2) היקף המידע הנדרש (מידע הנוגע לכ-70 מכרזים שנוהלו בשנים 2012 – 2017), היה כזה שהטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה. (3) האפשרות לפגיעה בפרטיות /סודיות המשתתפים במכרזים.

על פסק דינו של בית המשפט כאמור, הוגש ערעור. במסגרת דיון אשר התקיים בבית המשפט העליון קבע  בית המשפט העליון  כי בית המשפט קמא שגה בניסוח של סעיף "חובת הסודיות" אולם העיר כי בקשתה של המערערת לכמות מסמכים רחבה כל כך אינה מתיישבת עם הוראות החוק ביחס למשאבים שיש להקצות לנושא. לאור הערות בית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה כי תוגש בקשה ביחס ל 5-6 מכרזים והיא תיבחן על ידי הממונה בהתאם לכללים הרגילים של חוק חופש המידע. בצד הסכמה זו, ביקש משרד הפנים כי בית המשפט העליון ייתן את דעתו באשר ליחס בין סעיף שמירת הסודיות בדיני המכרזים להוראות חוק חופש המידע.

 

"שמירת סודיות" אל מול "חופש המידע"

בית המשפט העליון הביא את לשון תקנה/סעיף של שמירת הסודיות ברשויות המקומיות ובגופי המדינה וקבע כי הוראות אלו לא נועדו להסדיר את מסירת המידע או איסור מסירת המידע לפונה מקרב הציבור בבקשה לפי חוק חופש המידע.

ובלשונו של בית המשפט:

"הוראות אלה – כמו הוראות דומות רבות אחרות בחקיקה – עניינן ותכליתן באיסור על עובד הציבור למסור מידע שמגיע אליו בתוקף תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו…"

"כך גם לענין מכרזים, סעיף 6 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, כמו גם תקנה 6 לתקנות העיריות ותקנה 43 לתקנות חובת המכרזים, נועדו להטיל חובה על העושים במלאכה בענייני מכרזים בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי לשמור על סודיות המידע המגיע לידיהם בתוקף תפקידם ולמנוע מסירתו לגורמים שלא הוסמכו לקבלו; זאת, בכפוף להסדרים בדין – ספציפיים וכלליים – לענין מסירה מבוקרת של מידע כזה"

בית המשפט קבע באופן מפורש כי סעיפי "שמירת הסודיות" אינם הופכים את כל המידע הנוגע למכרז ציבורי ל"מידע אשר אין לגלותו על פי דין" במובן סעיף 9(א)(4) לחוק חופש המידע.

משתתפים במכרז זכאים לעיין במסמכים כאמור מכוח הוראות הספציפיות הקבועות בדין לעניין זה.

הציבור זכאי להגיש בקשות לעיין במידע כאמור מכוח ההסדרים הכלליים שבחוק חופש המידע. בקשה כאמור, תיבחן כפי שנבחנת כל בקשה המוגשת בהתאם להוראות החוק, כאשר ביחס לחשיפת הצעות של מתמודדים במכרז, הדגיש בית המשפט העליון, כי יש לנקוט בהליך לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע של קבלת עמדת משתתפי המכרז העלולים להיפגע מחשיפת המידע.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email