על מכרזים מהדורת חגים

על מכרזים מהדורת חגים

על שאלות ותשובות – גיליון חגים

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו"ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת "על מכרזים" גיליון 16 (24.9.17)

מהו המניין החוקי (קוורום) בוועדת המכרזים? מה הדין במקרה של שוויון קולות בוועדת המכרזים? מי הגוף אשר יכול להתיר לרשות לנהל מו"מ בהיעדר הצעות במכרז? רמז – לא ועדת המכרזים.

 

האם במכרזים בהם נקבעו מחירים מזעריים או מרביים אין חובת הפקדת אומדן ברשויות מקומיות? 

התשובה לשאלה זו היא שלילית. הדינים החלים על רשויות מקומיות (תקנה 11 לתקנות העיריות (מכרזים), והמקבילה לה בצווי המועצות המקומיות למיניהם), קובעים את החובה להפקיד אומדן בתיבת המכרזים. אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים מהווה פגם.

אכן, במסגרת עת”מ (ת”א) 55474-09-16 מ.י.ד. הנדסה ופיתוח בע”מ נ’ עיריית רמת השרון [פורסם בנבו] (29.9.2016), שם דן בית המשפט בתוצאות אי הפקדת אומדן במכרז בו נקבעו מחירי מקסימום – נקבע, שבנסיבות פסק הדין, לא היה באי הפקדת האומדן משום  פגם שיש בו כדי להביא לביטול המכרז. יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי מדובר "בפגם" ובהתנהלות בניגוד לתקנה 11, וכי תוצאות הפגם ייבחנו לגופו של מקרה . במקרה דנן, האומדן נאמר/הובא לידיעת המציעים במפגש הקבלנים והיה ידוע לקבלנים שהעירייה רואה במחירי המקסימום אומדן ובית המשפט קיבל את הטענה שמדובר בפגם טכני באותן נסיבות.

יכול ובנסיבות אחרות, הגם שקיימים מחירי מקסימום, ייקבע בית המשפט שאי הפקדת האומדן עשויה להביא לביטול המכרז.

מכל מקום, על מנת להימנע מבזבוז זמן ומשאבים – בין אם במענה למכתבי קבלנים שלא זכו במכרז, בין אם בערכאות משפטיות ובין בהסברים למבקרים – אנו ממליצים, בהתאם להוראות הדין, להפקיד אומדן בתיבת המכרזים הגם שנקבעו מחירים מירביים או מחירים מזעריים במכרז.

מיהו האחראי ומיהו בעל הסמכות להפקדת אומדן בתיבת המכרזים?

הדינים החלים על רשויות מקומיות קובעים כי יושב ראש ועדת המכרזים או מי שהוסמך על ידו, יפקיד את האומדן בתיבת המכרזים, זאת בטרם המועד האחרון להגשת ההצעות.

אי הפקדת האומדן על ידי יו"ר הועדה או המוסמך על ידו, עשויה להוות בנסיבות מסוימות פגם היורד לשורשו של עניין ומומלץ להקפיד על עניין זה (ודוק, אין מדובר בעריכת האומדן אלא בהפקדתו גרידא).

כך בעת"מ (ב"ש) 5720-07-15  המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נ' מ. מ. חורה [פורסם בנבו] (27.11.15), קבע בית המשפט כי הרשות המקומית שם,  ביטלה בדין  מכרז שפורסם על ידה מחמת פגמים רבים שנפלו בניהולו, לרבות מחמת אי הפקדת אומדן על ידי יו"ר ועדת המכרזים (בנסיבות שם, נפוצו סביב היועץ המקצועי אשר הפקיד את האומדן, שמועות אודות אי הקפדה על טוהר המידות במכרז) ובלשונו של בית המשפט:

 "נוכח הנסיבות שאפפו את המכרז הראשון, לרבות אי הפקדת האומדן ע"י יו"ר הוועדה בניגוד לקבוע בתקנות, הפגמים המיוחסים להתנהלותו של היועץ הראשון וההשגות ביחס לאמות המידה ואופן ניקודן, יחד עם השמועות בדבר טוהר המידות, ונוכח החשיבות הרבה בהקפדה על תנאי המכרז ועל דרישות החוק לא שוכנעתי כי החלטת המועצה לבטל את המכרז היא בלתי סבירה".

** גילוי נאות: הח"מ ערך עבור ועדת המכרזים של חורה חוות דעת משפטית אשר במסגרתה הומלץ על ביטול המכרז נוכח הפגמים הרבים בו וכן ייצג את המועצה בבית המשפט בעתירה כנגד החלטת הוועדה לבטל את המכרז בהתאם להמלצתו.

 

מהו המניין החוקי (קוורום) של ועדת המכרזים?

 התשובה לשאלה זו משתנה בין סוגי הרשויות המקומיות השונות.

במועצות אזוריות ובמועצות מקומיות נקבע המניין החוקי (קוורום) במסגרת הצווים החלים על אלו (במסגרת חקיקה), שם נקבע  כי– "רוב חברי המועצה או הועדה הם מניין חוקי בישיבותיהן" ואף נקבעו כללים לדחיית ישיבה ומניין חוקי לישיבה נדחית.

בעיריות – לא נקבע בחקיקה מניין חוקי וכל ועדת מכרזים עירונית (לרבות ועדת המכרזים) שלא נקבע לה מניין חוקי, יכולה – בשים לב להחלטות המועצה ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בעניין – לקבוע את המניין החוקי הנדרש לה לשם קבלת החלטות[1].

אכן, עיריות רבות קובעות במסגרת נהליהן הפנימיים את המניין החוקי לקיום ישיבותיה של ועדת המכרזים. אנו ממליצים שבקביעה זו יירשם כי בכל מקרה, לא תתקיים ישיבה (למעט ישיבה של פתיחת מעטפות) בדן יחיד (דהיינו במניין של חבר ועדה אחד).

 

מהו הדין כאשר הקולות בוועדת המכרזים שקולים? (שוויון בקולות)

גם במקרה זה, התשובה לשאלה משתנה בין סוגי הרשויות המקומיות השונות.

במועצות אזוריות ובמועצות מקומיות  – היו הקולות שקולים, תדחה ההצעה שהובאה להצבעה[2].

בעיריות – היו הקולות שקולים, יבואו ההצעות השקולות להכרעת מועצת העיר[3]. אם גם במועצת העיר הקולות יהיו שקולים, תידחה ההצעה.

  

מיהו הגוף המוסמך לאשר לרשות מקומית לפתוח במו"מ מקום בו במכרז לא הוגשו הצעות או לא אושרו הצעות?

הגוף המוסמך היא מועצת הרשות המקומית (ולא ועדת המכרזים). החלטת המועצה כאמור, תתקבל ברוב של חבריה ולאחר שזו נוכחה שבנסיבות העניין, עריכת מכרז או עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. 

 

ראש הרשות לא קיבל את המלצת ועדת המכרזים, מה עכשיו?

ראש הרשות המקומית רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהובאו לפני ועדת המכרזים, אף שהאחרונה  לא המליצה עליה.ראש הרשות המקומית רשאי, לאחר שעיין בהמלצתה של ועדת המכרזים, שלא לאשרה ובלבד שרשם את הנימוקים להחלטתו והביא אותם לידיעת מועצת הרשות.

על ראש הרשות לפעול מתוקף סמכותו במשנה זהירות, אל לו לפעול בשרירותיות וכן עליו לנמק את החלטתו כאמור.

כדברי כב' השופט חשין בבג"צ 2344/98 מכבי שירותי בריאות נ' שר האוצר, פ"ד נד(5) 729, 764 (2000):

"אכן, רשאי הוא בעל-סמכות שלא לאמץ לו "המלצה סטטוטורית" או "יעוץ סטטוטורי" שקיבל; הסמכות להחליט כך או אחרת בידיו של בעל-הסמכות ניתנה, וחובה כי נטיל עליו לאמץ המלצה וייעוץ שקיבל – ולו ייעוץ והמלצה סטטוטוריים – יהא בה בהטלתה של החובה כדי לרוקן את סמכותו מתוכן. כך אסורים אנו לפרש את הדין. ואולם אסור הוא בעל-הסמכות שלא להידרש כלל להמלצה ולייעוץ סטטוטוריים שקיבל, או לדחותם בקש מעל פניו. גם אם מוסמך הוא בעל-סמכות שלא להיענות להמלצה ולייעוץ שקיבל – ואין חולקים כי מוסמך הוא לכך – נצפה לשמוע ממנו מה טעם החליט כפי שהחליט".

 

כיצד מודיעים על מועד פתיחת מעטפות במכרז? ומי רשאי להשתתף בישיבת פתיחת ההצעות?

ברשויות מקומיות כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים.

באחריות יו"ר ועדת המכרזים לפרסם הודעה על המקום והמועד בו תיפתח תיבת המכרזים ולציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. עוד נקבע כי ההודעה תודבק הן בכניסה לבניין הראשי של העירייה והן בכניסה לבניין שבו תיפתח תיבת המכרזים, ותימסר לכל המעוניין בקבלתה.

אנו ממליצים לשלוח הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים לכל רוכשי חוברת המכרז (ככל שיש לרשות מידע בדבר זהות הרוכש) וכן להדביק מודעה/לפרסם מודעה בכניסה לבניין העירייה ולבניין שבו פותחים את תיבת המכרזים.

לנוחות הקוראים להלן נוסח מודעה מוצע:

עיריית XXXXXX

הודעה על פתיחת תיבת המכרזים

מכרזים מס':  _________________________________

פתיחת תיבת המכרזים תבוצע ב _______ ביום _________ בשעה ______ במכרזים המפורטים לעיל.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

יו"ר ועדת המכרזים

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת:david@aradv.co.il.

 

 

[1] סעיף 166(ב) לפקודת העיריות [נוסח חדש].

[2] סעיף 135(ב) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א – 1950 וסעיף 53(ד) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958.

[3] סעיף 166(ד) לפקודת העיריות [נוסח חדש].

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת: david@aradv.co.il.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
נגישות