על מכרזים – על הצעה יחידה – follow up עע"מ 2432/17

על מכרזים – על הצעה יחידה – follow up עע"מ 2432/17

על "הצעה יחידה" והדין הקיים בראי עע"מ 2432/17 מועצה מקומית ערערה נ' מ.ג.ע.ר בע"מ

follow up לעלון על מכרזים מיום 22.5.17

להורדת הקובץ בפורמט PDF

עו"ד דוד רן־יה

בעלון "על מכרזים" מיום 22/5/17 (לחץ כאן לקריאה), התמקדנו בסוגיית "הצעה יחידה" בראי עע”מ 2432/17 מועצה מקומית ערערה נ’ מ.ג.ע.ר בע”מ [פורסם בנבו] (2017), בהליך צו ביניים, הביע את דעתו כבוד השופט מני מזוז, כי קבלת הצעה יחידה במכרז אינה רצויה, היות שבעצם קבלתה:

"היא עלולה לפתוח פתח לקנוניה ולאי סדרים, שלמרבה הצער הינם חזון נפרץ בשלטון המקומי. בחירת הצעה יחידה אינה מגשימה גם את מטרות המכרז, ואין גם להטיל את הנטל להוכחת קנוניה או מחיר השוק על הרשות”.

עם זאת, קבע כב' השופט מזוז כי  סוגיית קבלתה של הצעה יחידה, ככל שתועלה בדיון בערעור, תיבחן על ידי המותב שידון בתיק ובכך, למעשה לא שינה את ההלכה הקיימת בעניין.

 

פסק הדין בבית המשפט העליון:

ביום 7.8.17 פורסם פסק הדין בערעור. בפסק דינו לא מצא בית המשפט העליון לנכון לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי וקבע כי ממצאים אלו תומכים במסקנתו המשפטית של בית המשפט קמא וכי אין בפסק הדין טעות שבחוק.

אי לכך, דחה בית המשפט העליון את הערעור ובכך דה פקטו:

הותיר על כנה את ההלכה הקיימת לפיה במצבים בהם לא קיים חשש כי המחיר המוצע עולה על מחיר השוק או כי ההצעה הוגשה כהצעה יחידה עקב קנוניה כלשהי בין המציעים (הנטל בעניין זה מוטל כאמור על הרשות) – יש לקבל הצעה למרות היותה יחידה. קרי, אין לבטל מכרז או לפסול הצעה במכרז רק מעצם היותה הצעה יחידה.

[1] בעתירה נדון עניינה של העותרת כנגד החלטת המועצה שלא להכריז עליה כזוכה במכרז לאספקת שירותי גבייה. בית המשפט קבע לעניין הצעה יחידה כי יש לקבל הצעה למרות היותה יחידה למעט במקרים בהם נוצר חשש לקנוניה בין המציעים או המדובר בהצעה שהמחיר המוצע בה, עולה על מחיר השוק, וזאת כאשר נטל הוכחת קיומן של נסיבות כאלה מוטל על הרשות הציבורית. (זאת בדומה להלכת מורדן, מנורה איזי אהרון בע"מ נ' מדינת ישראל ואח'). לפיכך, הכריז בית המשפט על מ.ג.ע.ר כזוכה במכרז.

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת: david@aradv.co.il.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email