על שינוי הרכב ועדה מקצועית במכרז לאחר שזו מסרה את המלצותיה

על שינוי הרכב ועדה מקצועית במכרז לאחר שזו מסרה את המלצותיה

"על מכרזים" - על שינוי הרכב ועדה מקצועית במכרז לאחר שזו נתנה המלצותיה

בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת במסגרת עת"מ 65443-07-21 א.ד.נ.מ. בע"מ נ' איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים ואח' (פורסם בנבו), קיבל עתירה אשר הוגשה עוד בטרם הסתיים ההליך המכרזי, וקבע כי החלטת ועדת המכרזים לבטל את ניקוד האיכות שביצעה הוועדה המקצועית ולמנות ועדה מקצועית אחרת שתבצע הליך ניקוד חדש, היא החלטה אשר לוקה בפגם מהותי המצדיק התערבות של בית המשפט.

החלפת ועדה מקצועית במכרז או אי קבלת המלצה של ועדה מקצועית אינה דבר של מה בכך, ויש צורך בטעמים כבדי משקל על מנת לבצע החלפה כאמור וזאת כל עוד הועדה המקצועית פעלה בד' האמות אשר הוגדרו לה במסמכי המכרז ובכפוף להוראות הדין.

אם כן, מה גרם לוועדת המכרזים של אשכול רשויות גליל ועמקים להחליט על החלפת הועדה המקצועית במכרז וביצוע תפקידה (קרי ניקוד המציעים) מחדש? 

אשכול רשויות גליל ועמקים, פרסם  מכרז פומבי למתן שירותי הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לרבות מסגרות תעסוקה ופנאי עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות ילדים ובוגרים, עבור הרשויות החברות באשכול, מתוך מטרה לספק מענה ושירות לבעלי מוגבלויות המתגוררים בתחומי רשויות האשכול (להלן: "המכרז").

במסמכי המכרז נקבעו אמות מידה ומשקלות לניקוד המציעים. עוד נקבע, כי תוקם ועדה מקצועית אשר תנקד את המציעים בהתאם לכללי המכרז. ואכן, ועדה מקצועית הוקמה בהתאם להוראות המכרז והורכבה מחמש חברות, מנהלות אגפי רווחה ברשויות המקומיות החברות באשכול, וביצעה את הליכי הניקוד בהתאם לכלליו.

בתום בדיקת ההצעות הוגשו לוועדת המכרזים מסמכים מסכמים מטעם היועצת המשפטית ביחס לשלמות ההצעות ועמידה בתנאי הסף ומאת היועץ המקצועי למכרז ביחס לניקוד ההצעות ודירוגן, תוך תיאור מפורט של עבודת הועדה המקצועית.

כחלק מהצגת ממצאי בדיקת ההצעות במכרז בפני ועדת המכרזים התברר, כי אצל חלק מהמשתתפות במכרז לא בוצע ביקור פיסי של כל חברי הוועדה המקצועית.

כאשר ההמלצות לניקוד ההצעות כבר בפניה כמו גם ההמלצה להצעות הזוכות, סברו חלק מחברי ועדת המכרזים כי לאור העובדה שלא כל המציעים נוקדו על ידי אותו הרכב, יש לבצע ניקוד מחדש של ההצעות. היועצת המשפטית לאשכול טענה כי מאחר והניקוד, הקריטריונים והממוצע נקבעו מראש על ידי הוועדה, אין פסול מבחינה משפטית ביחס להרכב הוועדה המקצועית. עוד הודגש על ידה כי בשלב שבו הניקוד הנוכחי חשוף בפני המשתתפים האחרים במכרז, הדבר יביא למצב של שיפור ההצעות ופגיעה בעקרון השוויון ועיקרי המכרז.

לאחר ארבע ישיבות שקיימה ועדת מכרזים בנושא וחרף עמדת היועמ"ש, עמדת משרד הרווחה, עמדת היועץ המקצועי למכרז ועמדת מנכ"ל האשכול אשר המליצו על חלופות פוגעניות פחות – החליטה ועדת המכרזים למנות ועדה מקצועית חדשה אשר תנקד שוב את ההצעות במכרז.

כנגד החלטה זו של ועדת המכרזים הוגשו עתירות וזאת טרם הסתיים ההליך המכרזי.

האם העתירה היא עתירה "מוקדמת":

בראשית פסק הדין נדרש בית המשפט לשאלת היותה של עתירה "מוקדמת" במובן זה שההליך המכרזי טרם הסתיים ויכול להיות שהעתירות עצמן יתייתרו עם קבלת ציונים זהים לציונים שניתנו על ידי הועדה המקצועית הראשונה.

בית המשפט דחה את הטענות לפיהן העתירה היא "מוקדמת" וקבע כי החלטת ועדת המכרזים על מינוי ועדה מקצועית חדשה היא בעלת נפקות מיידית ומעשית על העותרות, ויש לה השפעה מכרעת על כלל ההליך המכרזי באופן המצדיק קבלת הכרעה שיפוטית כבר בשלב זה וזאת אף כדי למנוע עיכוב נוסף וסרבול של הליך המכרז.

בית המשפט קבע כי:

"כל החלטה של וועדת המכרזים ניתנת לביקורת שיפוטית והיא משתרעת על פני כל שלבי ההליך המכרזי, מתחילתו ועד סופו, ולאו דווקא ביחס להחלטות המסיימות את ההליך".

בית המשפט אף הדגיש את דיני השיהוי בדיני המכרזים ואת ההלכה לפיה מועד הגשת העתירה הוא המועד בו יש לעותר את כל המידע הדרוש לו לצורך העתירה. אילו העותרות היו ממתינות עד לסיום ההליך המכרזי היו רואים בהן כמי שהחליטו "לשבת על הגדר" ובלשונו של בית המשפט:

"ההתמודדות במכרז, ההמתנה לתוצאותיו והגשת עתירה מאוחר יותר, כאשר כל המידע שלגישת העותרות מצדיק הגשת עתירה, כבר מצוי בידיהן מזה זמן רב  מהווה שיהוי, הן בהיבט האובייקטיבי והן בהיבט הסובייקטיבי, באופן שבו נגרם נזק הן למזמין המכרז והן למשתתפים אחרים אשר התמודדו במכרז על בסיס אותם תנאים, ותוך הסכמה להם".

איני מקבלת את עמדת האשכול  וסבורני, כי דווקא המתנה להחלטה סופית של ועדת המכרזים המכריזה על הזוכה עלולה לגרום לנזקים ולכך שייוצר מצב בו לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. בנסיבות כאלו, עשוי הדיון בעתירה להביא לעיכוב ההתקשרות של הרשות עם הזוכה במכרז, לגרום להפסד כספי ניכר לרשות ולזוכה, להביא לפגיעה באמון הציבור ברשות ולאפשר יצירת לחצים שישפיעו על שיקול דעתה של ועדת המכרזים שתחשוש מפני עתירה מאוחרת ואף יעבור זמן יקר ובינתיים אף ייפגע האינטרס הציבורי אותו המכרז אמור היה לשרת של מתן שירותים נרחבים עבור אוכלוסייה עם  מוגבלויות".

האם ועדת המכרזים פעלה כדין כאשר החליפה את הועדה המקצועית בוועדה מקצועית אחרת?

במסגרת התשובה לעתירה נטענו על ידי האשכול טענות חדשות אשר לא אוזכרו כלל בדיוני ועדת המכרזים וחלקן אף סתרו את שנאמר בוועדת המכרזים, ללא כל הסבר מניח את הדעת (כך בהתאם לקבוע בפסק הדין). כך למשל, הועלתה טענה כי נמצאו פגמים במינויה או בעבודתה של הועדה המקצועית ו/או אופן מינויה – כאשר מסמכי המכרז, פרוטוקולי ועדת המכרזים ויתר המסמכים שהוצגו בפני ועדת המכרזים הראו אחרת.

בית המשפט חזר על ההלכות הנוגעות למידת התערבותו של בית המשפט בהחלטות של ועדות המכרזים, עוד סקר בית המשפט את ההלכות הנוגעות  על  ההקפדה בעמידה בדרישות המכרז אשר מטרתן למנוע מדרון חלקלק וגמישות שלא במקומה אצל ועדות המכרזים וקבע כדלקמן:

"סבורני, כי השינוי בתנאי המכרז שביצע האשכול על ידי מינוי וועדה מקצועית חדשה על ידי וועדת המכרזים שתבצע הליך ניקוד חדש, אף שהוועדה המקצועית הקיימת  פעלה בהתאם לתנאי המכרז, הוא שינוי מהותי הפוגע בעקרון השוויון בין המשתתפות ובהגינות הליכי המכרז. שינוי זה בעייתי במיוחד כאשר הוא נערך כפי שאירע במקרה זה, לאחר שהתקבלו אצל וועדת המכרזים תוצאות בדיקת מבחני האיכות של כל הצעות המשתתפות וניתנה חוות דעת יועץ האשכול שבו צוינו שתי המציעות – העותרות, כבעלות הדירוג הגבוה ביותר. באותו שלב כבר ידעו חברי וועדת המכרזים מהן ההצעות האיכותיות והם היו צריכים להיות ערים לאפשרות שביטול שלב הניקוד עשוי להשפיע על הערכת איכות ההצעות.

גם אם סבורה היתה וועדת המכרזים שהיה פגם בכך שלא התקיים שוויון במספר המנקדות, הרי ש"תיקון" הפגם על ידי מינוי וועדה חדשה לאחר שההצעות והניקוד חשופים בפני כל, היה בבחינת "תיקון עוול בעוול".

מצאתי, כי החלטת וועדת המכרזים להחליף את הוועדה המקצועית בשלב זה, חרף חוות דעת הגורם המקצועי, עמדת מנכ"ל האשכול, עמדת משרד הרווחה, שכל סימולציה אפשרית מצביעה על מי שזכה באופן מובהק בדירוג הכי גבוה ובשים לב שבתנאי המכרז כמפורט לעיל אין כל דרישה לפיה על כל חבריי הוועדה המקצועית להשתתף בכל הסיורים,  וזאת ללא כל נימוק מניח את הדעת, אינה עומדת במתחם הסבירות."

הערת עורך: מומלץ כי ועדות מכרזים/ועדות משנה יכירו את הדינים החלים ביחס ל"ועדה מקוטעת" (כזו שאינה יכולה למלא את תפקידה) והדינים שנקבעו בפסיקה לעניין זה.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא"ל: לכתובת:david@drylawco.il
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email