מכרז פומבי משותף מס' דש/07/2024

לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות

חברות דלק או משווקי דלק

1.   עיריית פתח תקווה, המועצה האזורית תמר, המועצה האזורית לכיש (להלן: "הרשויות") מפרסמות בזאת מכרז פומבי משותף, לאספקת מוצרי דלק ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק. 

2.    המכרז מחולק לשני פרקים כדלקמן: (1) פרק א' – אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם "חברות הדלק". (2) פרק ב' – אספקת מוצרי דלק ושמנים בהתקשרות עם "משווקי דלק".

3.      על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף ביחס לפרק אליו הוא מגיש הצעה.

4.   ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום בכתובת: www.drylaw.co.il  תחת קטגוריית "פרסומים" ו/או באתרי האינטרנט של הרשויות כהגדרתן לעיל

5.   משתתפים המעוניינים להגיש הצעה במכרז נדרשים לרכוש את מסמכי המכרז בסך 1,500 ₪  בתוספת מע"מ (סה"כ 1,755 ₪) לכל פרק אליו הם מעוניינים להגיש הצעה (להלן: "דמי הרכישה").

לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: office@drylaw.co.il לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת חשבונית מס קבלה (בדוא"ל חוזר מטעם מנהל המכרז) על שם המשתתף.

6.      את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.

7.   ההצעות תוגשנה ביום 31/07/2024  עד השעה 12:00  (ניתן להגיש ביום ההגשה בלבד) לתיבת המכרזים המצויה במשרדי אגף רכש של עיריית פתח תקווה, רחוב העלייה השנייה 1  (פינת חיים עוזר) קומה ג'. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת המכרזים.

על מועד הפתיחה תצא הודעה נפרדת, מעמד הפתיחה ישודר באמצעים אלקטרוניים כגון: ZOOM או TEAM והמשתתפים יוכלו לקבל קישור ולהשתתף במעמד הפתיחה.

הרשויות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא

 

 בכבוד רב,

דניאל גילצר

 יו"ר ועדת המכרזים המשותפת