מכרז ליסינג משותף

מכרז פומבי משותף

מס' לס/06/2023

למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי, ולרכישת רכבים עבור הרשויות המקומיות עורכות המכרז

עיריית באר יעקב, עיריית בת ים, עיריית הרצליה, עיריית חדרה, עיריית טבריה, עיריית ערד, עיריית ק. שמונה, מועצה אזורית  תמר, מועצה אזורית גליל עליון, מועצה מקומית קדימה צורן, מועצה אזורית מטה בנימין (להלן: "הרשויות") מזמינות בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם הרשויות למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי או לרכישת רכבים כמפורט במסמכי המכרז.

  1. על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז בפרק אליו הוא מגיש את ההצעה.
  2. במכרז זה אין צורך בהגשת ערבות להבטחת ההצעה.
  3. משתתפים המעוניינים להגיש הצעה במכרז נדרשים לרכוש את מסמכי המכרז בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ (סה"כ 2,340 ₪) לכל פרק אליו הם מעוניינים להגיש הצעה (להלן: "דמי הרכישה").
  4. לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: office@drylaw.co.il לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק, לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת חשבונית מס קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.
  5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
  6. ההצעות תוגשנה ביום ראשון ה-11.6.23 עד השעה 12:00 (ניתן להגיש ביום ההגשה בלבד) לתיבת המכרזים המצויה בעיריית בת ים, רחוב אהוד קינמון 47 בת ים במשרד מנהל המשק, הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת המכרזים.
  7. על מועד הפתיחה תצא הודעה נפרדת, מעמד הפתיחה ישודר באמצעים אלקטרוניים כגון: ZOOM או TEAM והמשתתפים יוכלו לקבל קישור ולהשתתף במעמד הפתיחה.
  1. הרשויות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
בהמשך לפרסומו של המכרז מפורסם בזאת קובץ מענה לשאלות משתתפים פוטנציאליים במכרז.
 על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.
לאור ריבוי השאלות ולהקלה על המציעים, מועלה לאתר מנהל המכרז קובץ "מסומן" של כלל השינויים שבוצעו. תשומת לב המציעים כי ביחס לאישור קיום ביטוחים והשינויים שהתקבלו – לא ניתן היה טכנית לבצע תיקון במסמך אך מסמך ההבהרות גובר והאישור שיידרש יכלול את התיקונים שאושרו.
קובץ המכרז הוחלף בקובץ עדכני נקי – יש להגיש את ההצעות על גבי הקובץ העדכני.
בנוסף הוחלף קובץ האקסל בכל הנוגע להצעת המחיר לליסינג.
הוחלף קובץ האקסל להצעת מחיר לרכישה.
נגישות