מכרז ריהוט משותף

מכרז פומבי משותף

מס' רצ/05/2023

לאספקה והתקנת ריהוט למוסדות חינוך, גני ילדים, מתקני חצר, ריהוט משרדי, כיסאות ופינות ישיבה וריהוט למתחמי למידה m-21

הרשויות המקומיות: עיריית בית שמש, עיריית ערד, עיריית אור יהודה, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית תמר, מועצה אזורית אשכול  (להלן: "הרשויות המקומיות" או "הרשויות") מזמינות גופים העומדים בתנאי הסף למכרז להציע הצעות להתקשר עם הרשויות בהסכמי מסגרת לאספקה והתקנת ריהוט למוסדות חינוך, גני ילדים, מתקני חצר, ריהוט משרדי, כיסאות ופינות ישיבה וריהוט למתחמי למידה m-21.

1.   מסמכי המכרז מחולקים לשישה פרקים כאשר כל פרק מהווה מכרז בפני עצמו וייבחן בנפרד.

2.      על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז ביחס לפרק/ים אליו הוא מגיש הצעה.

3.  על כל משתתף להעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת הצעתו במכרז לפקודת מנהל המכרז – ד.רן־יה ושות' משרד עורכי דין (להלן: "מנהל המכרז"), בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי המכרז בדיוק.

4. משתתפים המעוניינים להגיש הצעה במכרז נדרשים לרכוש את מסמכי המכרז בסך 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ (סה"כ 2,340 ₪) לכל פרק אליו הם מעוניינים להגיש הצעה (להלן: "דמי הרכישה"). משתתף אשר שילם את דמי רכישת המכרז  בגין 3 פרקים (כל פרק בנפרד) יוכל להגיש הצעה גם ליתר הפרקים (עד שישה פרקים) ללא תשלום נוסף.

5.   לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: office@drylaw.co.il לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת חשבונית מס קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.

6.   את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.

7.    ההצעות תוגשנה ביום 14.6.23 עד השעה 12:00  (ניתן להגיש ביום ההגשה בלבד) לתיבת המכרזים המצויה בבניין עיריית בית שמש, דרך יצחק רבין 2 בי שמש, קומה 3. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

8.  הרשויות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

                                                                                       חדוה ניפרבסקי

   יו"ר ועדת המכרזים המשותפת