יש לסמן את ענפי המשנה אליהם המועמד/ת מעוניין/ת להתקבל. תשומת לב המועמדים כי יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ביחס לכל ענף משנה בנפרד.
אנו מאשרים ומצהירים כי ביחס לכל אחד מענפי המשנה אותם סימנו במסגרת בקשתנו להיכלל במאגר, אנו עומדים בתנאי הסף אשר נקבעו ביחס לאותם ענפי משנה. לראיה אנו מצרפים פרופיל/קורות חיים עם פירוט ניסיוננו. ידוע לנו כי ועדת ההתקשרויות מסתמכת על הצהרתנו בכל הנוגע לניסיוננו הקודם וכי הצהרה זו הינה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות לעניין תצהירי שקר והמשמעויות הפליליות הנובעות ממתן תצהיר שקרי כאמור. עוד אנו מאשרים ומצהירים כי קראנו את כללהתנאים המפורטים בעמוד הבקשה להיכלל במאגר ואנו מסכימים להם.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
לא תבדק הצעה ללא צירוף של הקבלה כאמור. תשומת לב המציעים כי יש להמתין עד 48 שעות לצורך קבלת הקבלה לאחר ביצוע התשלום.
נגישות